Προκήρυξη πλήρωσης θέσης ιδιαιτέρου/ας γραμματέως

Συντάκτης:
Εκτυπώστε το άρθρο

Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση επαναπροκηρύσσει την άμεση πλήρωση μιας (1) θέσης Ιδιαιτέρου/ας Γραμματέως πλήρους απασχόλησης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 2 ετών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη διάταξη του άρθρου 422, του Νόμου 4781/2021.

Aκαθάριστες αποδοχές: 2.360 ΕΥΡΩ, μηνιαίως.

Οι ενδιαφερόμενοι/νες, θα πρέπει να διαθέτουν τα εξής προσόντα:

–    Να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους.
–    Να είναι μόνιμοι/ες κάτοικοι Βελγίου.
–    Να έχουν άριστη γνώση της Ελληνικής, της Γαλλικής και πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Τυχόν γνώση της Ολλανδικής γλώσσας θα συνεκτιμηθεί.
–    Να είναι κάτοχοι τουλάχιστον Απολυτηρίου Λυκείου ή ισοδύναμου τίτλου Ιδρύματος Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής. Τυχόν πρόσθετες Τριτοβάθμιες ή άλλες σπουδές θα συνεκτιμηθούν.
–    Πλήρης επάρκεια χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή και εξοικείωση χρήσης μέσων κοινωνικής δικτύωσης/διαδικτύου.
–    Να διαθέτουν σοβαρότητα, εχεμύθεια και ευχέρεια επικοινωνίας. Να διέπονται από προθυμία, εργατικότητα και πνεύμα συνεργασίας.
–    Να διαθέτουν λευκό ποινικό μητρώο.

Κατά την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων θα συνεκτιμηθεί η ύπαρξη προϋπηρεσίας, η γνώση επιπλέον γλωσσών, η πιστοποίηση επαγγελματικής κατάρτισης και η ύπαρξη άλλων συναφών, με τη συγκεκριμένη θέση, προσόντων, στο πλαίσιο παροχής εργασίας, υποστηρικτικής της εύρυθμης λειτουργίας της Αρχής.

Οι άρρενες Έλληνες πολίτες θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται να αποστείλουν αίτηση, επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος (lettre de motivation), αντίγραφο διαβατηρίου ή/και ταυτότητας, σύντομο βιογραφικό σημείωμα, καθώς και υπεύθυνη δήλωση με την οποία δεσμεύονται να προσκομίσουν τα πρωτότυπα δικαιολογητικά, εφόσον τους ζητηθούν. Στην αίτηση, εκτός από τη διεύθυνση υποψηφίου/ας πρέπει να υπάρχει ηλεκτρονική διεύθυνση και τηλέφωνο για επικοινωνία.

Ο σχετικός φάκελος, με συμπερίληψη συνόλου στοιχείων που, κατά την κρίση τους, τεκμηριώνει τα προσόντα – καταλληλότητα για την πλήρωση της ως άνω θέσης, θα πρέπει να αποσταλεί μέχρι τις 12 Δεκεμβρίου 2021, ως ακολούθως:

Ταχυδρομικώς στη διεύθυνση:

Représentation Permanente de la Grèce auprès de l’UE
Rue Jacques de Lalaing 19-21, 1040, Bruxelles
Υπόψη :Oργανικής Μονάδας Διοίκησης και Οργάνωσης
με την ένδειξη “ Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων”

ή ηλεκτρονικώς στη διεύθυνση: hr@rp-grece.be

Οι υποψήφιοι/ες, οι οποίοι πληρούν τα τυπικά προσόντα και προεπιλεγούν, θα κληθούν σε συνέντευξη. Η γλωσσομάθεια, καθώς και η γνώση χειρισμού Η/Υ θα εκτιμηθούν βάσει των προσκομιζομένων πιστοποιητικών ή κατόπιν προφορικής συνέντευξης ή πρακτικής δοκιμασίας γραπτής ή προφορικής.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια για το άρθρο "Προκήρυξη πλήρωσης θέσης ιδιαιτέρου/ας γραμματέως"

    Αφήστε το σχόλιο σας


    *