Η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδος στο ΝΑΤΟ προκηρύσσει θέση πλήρους απασχόλησης

Συντάκτης:
Εκτυπώστε το άρθρο

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΥ/ΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ

Η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδος στο ΝΑΤΟ προκηρύσσει την άμεση πλήρωση μίας (1) θέσης
Ιδιαιτέρου/ας Γραμματέως στο γραφείο του Μονίμου Αντιπροσώπου, πλήρους απασχόλησης, με
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) ετών, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στη διάταξη του άρθρου 422 του Νόμου 4781/2021.
Μεικτές αποδοχές: 2.700 ευρώ μηνιαίως.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να διαθέτουν τα εξής προσόντα:
• Να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους.
• Να είναι μόνιμοι κάτοικοι Βελγίου.
• Να διαθέτουν λευκό ποινικό μητρώο.
• Να έχουν άριστη γνώση της Ελληνικής και της Γαλλικής, καθώς και πολύ καλή γνώση της
Αγγλικής. Γνώση της Ολλανδικής γλώσσας θα συνεκτιμηθεί.
• Να είναι κάτοχοι τουλάχιστον Απολυτηρίου Λυκείου ή ισοδύναμου τίτλου ιδρύματος
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής. Πρόσθετες σπουδές (τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης ή άλλες) θα συνεκτιμηθούν.
• Να γνωρίζουν άριστα τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και εφαρμογών ψηφιακής
οργάνωσης γραφείου (ιδιαιτέρως επεξεργασία και μορφοποίηση κειμένου, MSWord,
Excel, Outlook).
• Να διαθέτουν σοβαρότητα, εχεμύθεια και ευχέρεια επικοινωνίας. Να διέπονται από
προθυμία, εργατικότητα και πνεύμα συνεργασίας.
• Τυχόν σχετική προϋπηρεσία – επαγγελματική εμπειρία θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν.
• Οι άρρενες Έλληνες πολίτες θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους
υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται να αποστείλουν, μέχρι τις 8 Σεπτεμβρίου 2023, στη
διεύθυνση greek.delegation@grdel-nato.be αίτηση, επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος,
αντίγραφο διαβατηρίου ή ταυτότητας, σύντομο βιογραφικό σημείωμα, ποινικό μητρώο, καθώς
και υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δεσμεύονται να προσκομίσουν τα πρωτότυπα
δικαιολογητικά, εφόσον τους ζητηθούν.
Οι υποψήφιοι/ες που θα προεπιλεγούν, θα κληθούν σε συνέντευξη. Η γλωσσομάθεια, καθώς και
η γνώση χρήσης Η/Υ θα εκτιμηθούν βάσει των προσκομιζομένων πιστοποιητικών ή/και πρακτικής
δοκιμασίας, γραπτής ή προφορικής.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδος στο ΝΑΤΟ

Βρυξέλλες, 26.07.2023

Δεν υπάρχουν σχόλια για το άρθρο "Η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδος στο ΝΑΤΟ προκηρύσσει θέση πλήρους απασχόλησης"

    Αφήστε το σχόλιο σας


    *