Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για ανάθεση εργασιών κηπουρικής στην κατοικία του Μονίμου Αντιπροσώπου της Ελλάδας στην Ε.Ε.

Συντάκτης:
Εκτυπώστε το άρθρο

Η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην Ε.Ε., έχοντας υπόψη τις διατάξεις τον Ν.441212016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προσκαλεί για την υποβολή πρότασης – προσφοράς για την απευθείας ανάθεση, με υπογραφή σχετικής σύμβασης, εργασιών κηπουρικής, κοπής δέντρων και αποκατάστασης κήπου, στην κατοικία τον Μονίμου Αντιπροσώπου, προϋπολογισθείσας δαπάνης είκοσι τριών χιλιάδων ευρώ (23.000,00€), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, σύμφωνα με ταν επισυναπτόμενο πίνακα τεχνικών προδιαγραφών, η πιστή τήρηση ταν οποίου αποτελεί βασική/απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλογή της τελικής προσφοράς.
Η προς αξιολόγηση προσφορά, θα πρέπει να περιλαμβάνει:

α) Την τιμή κατά υπηρεσία, συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και ΦΠΑ, καθώς και τη συνολική αξία των παρεχόμενων υπηρεσιών, εργασιών, προμήθειας απαραίτητου υλικού η οποία δεν θα πρέπει υα υπερβαίνει το συνολικό προβλεπόμενο προϋπολογισμό της.
β) Την τιμή μονάδας, συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και ΦΠΑ.
γ) Τον αναλογούντα ΦΠΑ.
δ} Τη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς.

Το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, Η/Οι προσφορά-ές πρέπει να πληροί/ουν στο σύνολό της/τους τις οριζόμενες τεχνικές προδιαγραφές και η συνολική δαπάνη της/τους, συμπεριλαμβανομένων όλων των εξόδων, δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των είκοσι τριών χιλιάδων ευρώ (23.000,80€), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά (σε μορφή ΡDF) στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείού: adminfin@rp-grece.be ή να αποσταλούν / κατατεθούν σε έντυπη μορφή (κλειστό φάκελο) στη γραμματεία της Ο.Μ. Διοίκησης – Οργάνωσης της ΜΑΕΕ (19-21 rue Jacques De Lalaing, 1040 Βruxelles), το αργότερο μέχρι και την 14η Ιουνίου 2022 και ώρα 17.00 μ.μ., με αναγραφή της σχετικής ευ θέματι ένδειξης. Οι εκπρόθεσμα υποβαλλόμενες προσφορές δε θα ληφθούν υπόψη.

Πριν την ανάθεση ο ανάδοχος οφειλει να προσκομίσει:

1. φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα,
2. ποινικό μητρώο,
3. πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης – νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης
4. ΙΒΑΝ λογαριασμού τραπέζης.

Η Μόνιμη Αντιπροσωπεία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τούς συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση/αξιολόγηση των προσφορών, οι δε ανάδοχοι υποχρεούνται να τα παρέχουν. Επιπλέον, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα για ματαίωση της διαδικασίας και την επανάληψή της με τροποποίηση ή μη των όρων. Οι συμμετέχοντες δεν έχούν καμμία οικονομική απαίτηση σε τέτοια περίπτωση. Δε θα λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά. Η Απόφαση ανάθεσης θα κοινοποιηθεί ηλεκτρονικά στον ανάδοχο φορέα.

Επισυνάπτεται η αναλυτική πρόσκληση σε μορφή PDF. 

Download Attachments

Δεν υπάρχουν σχόλια για το άρθρο "Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για ανάθεση εργασιών κηπουρικής στην κατοικία του Μονίμου Αντιπροσώπου της Ελλάδας στην Ε.Ε."

    Αφήστε το σχόλιο σας


    *