Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την αγορά νέου υπηρεσιακού οχήματος της ΜΑΕΕ

Συντάκτης:
Εκτυπώστε το άρθρο

«Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την αγορά νέον υπηρεσιακού οχήματος της ΜΑΕΕ, τύπου νan / miιni-bus, νέας τεχνολογίας, καύσιμου diesel ή υβριδικού»

Η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην Ε.Ε., έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προσκαλεί για την υποβολή πρότασης – προσφοράς για την προμήθεια, με υπογραφή σχετικής σύμβασης, ενός νέου υπηρεσιακού οχήματος, τύπου νan / miιni-bus, νέας γενιάς – αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, καύσιμου diesel ή υβριδικού, για τις υπηρεσιακές ανάγκες της ΜΑΕΕ, προϋπολογισθείσας δαπάνης έως πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα τεχνικών προδιαγραφών, η πιστή τήρηση του οποίου αποτελεί βασική/απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλογή της τελικής προσφοράς. Το νέο όχημα πρόκειται να αντικαταστήσει το υπάρχον τύπον VW TRANSPORTER, CD, κατηγορίας Ευrο 4, το οποίο αποσύρεται από την κυκλοφορία στις 30 Ιουνίου 2022, βάσει της κείμενης νομοθεσίας που ισχύει στο Βέλγιο.

Η προς αξιολόγηση προσφορά, θα πρέπει να περιλαμβάνει:

α. Την τελική τιμή, συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και ΦΠΑ, η οποία δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το συνολικό προβλεπόμενο προϋπολογισμό.
β. Αναλυτική περιγραφή – χαρακτηριστικά του προτεινόμενου οχήματος – Εγγυήσεις – Την τιμή μονάδας παρεχόμενου εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και ΦΠΑ.
γ. Τον αναλογούντα ΦΠΑ
δ. Τη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς.
ε. Το χρόνο παράδοσης του αυτοκινήτου, με καταληκτική ημερομηνία την 15η Δεκεμβρίου 2022.
στ. Η συμπερίληψη προσφοράς ή έκπτωσης για την ανταλλαγή ή εκποίηση του υπάρχοντος οχήματος θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.

Οι προσφορές πρέπει να πληρούν στο σύνολό τους τις οριζόμενες τεχνικές προδιαγραφές και η συνολική δαπάνη τους, συμπεριλαμβανομένων όλων των εξόδων, δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου τον αναλογούντος ΦΠΑ. Οι προσφορές μπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά (σε μορφή PDF, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: adminfin@rp-grece.be) ή να αποστέλλονται/κατατίθενται σε έντυπη μορφή (κλειστό φάκελο) στη γραμματεία της O.Μ. Διοίκησης – Οργάνωσης της ΜΑΕΕ (19-21 Rue Jacqιιes De Lalaing, 1040 Βrυxelles), το αργότερο μέχρι και την 7η Ιουλίου 2022 και ώρα 17.00μ.μ., με αναγραφή της σχετικής εν θέματι ένδειξης. Οι εκπρόθεσμα υποβαλλόμενες προσφορές δεν θα ληφθούν υπόψη.

Πριν την ανάθεση ο μειοδότης οφείλει να προσκομίσει:

1. φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα,
2. ποινικό μητρώο,
3. πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης – νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης
4. ΙΒΑΝ λογαριασμού τραπέζης.

Η Μόνιμη Αντιπροσωπεία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τούς συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση/αξιολόγηση των προσφορών, οι δε ανάδοχοι υποχρεούνται να τα παρέχουν. Επιπλέον, η Μόνιμη Αντιπροσωπεία διατηρεί το δικαίωμα για ματαίωση της διαδικασίας και την επανάληψή της με τροποποίηση ή μη των όρων. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν καμία οικονομική απαίτηση σε τέτοια περίπτωση. Δεν θα λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά. Η Απόφαση ανάθεσης θα κοινοποιηθεί ηλεκτρονικά στον ανάδοχο φορέα.

Δεν υπάρχουν σχόλια για το άρθρο "Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την αγορά νέου υπηρεσιακού οχήματος της ΜΑΕΕ"

    Αφήστε το σχόλιο σας


    *