Προκήρυξη θέσης στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες

Συντάκτης:
Εκτυπώστε το άρθρο

Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στο ΝΑΤΟ προκηρύσσει την άμεση πλήρωση μίας (1) θέσεως Κλητήρα, πλήρους απασχόλησης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 2 ετών, στο πλαίσιο παροχής εργασίας γενικών καθηκόντων Διοίκησης, υποστηρικτικής της εύρυθμης λειτουργίας της Αρχής.

Ακαθάριστες αποδοχές: 2.400 ΕΥΡΩ, μηνιαίως.

Οι ενδιαφερόμενοι/νες, θα πρέπει να διαθέτουν τα εξής προσόντα:

• Να είναι μόνιμοι/ες κάτοικοι Βελγίου.
• Να έχουν συμπληρώσει το 21ο της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 60ό.
• Να γνωρίζουν την ελληνική και τη γαλλική γλώσσα. Γνώση της αγγλικής και της ολλανδικής γλώσσας θα συνεκτιμηθεί.
• Να είναι κάτοχοι Απολυτηρίου Γυμνασίου ή Λυκείου ή ισοδύναμου τίτλου ιδρύματος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής. Τυχόν επιπρόσθετα προσόντα (εργασιακή εμπειρία, οργανωτικές ικανότητες, γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή) ασφαλώς θα συνεκτιμηθούν.
• Να διαθέτουν λευκό ποινικό μητρώο.
• Η σοβαρότητα, εχεμύθεια και εργατικότητα είναι απαραίτητα στοιχεία των υποψηφίων.
• Οι άρρενες Έλληνες πολίτες θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται να αποστείλουν αίτηση, επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος (lettre de motivation), αντίγραφο διαβατηρίου ή ταυτότητας, σύντομο βιογραφικό σημείωμα, ποινικό μητρώο, καθώς και υπεύθυνη δήλωση με την οποία δεσμεύονται να προσκομίσουν τα πρωτότυπα δικαιολογητικά, εφόσον τους ζητηθούν, μέχρι τις 11 Ιουνίου 2021, ηλεκτρονικώς στη διεύθυνση: greece.delegation@grdel-nato.be.

Οι υποψήφιοι/ες, οι οποίοι πληρούν τα τυπικά προσόντα και προεπιλεγούν, θα κληθούν σε συνέντευξη έως τις 18 Ιουνίου 2021.

Δεν υπάρχουν σχόλια για το άρθρο "Προκήρυξη θέσης στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες"

    Αφήστε το σχόλιο σας


    *