Προκήρυξη Θέσης Οδηγού στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Συντάκτης:
Εκτυπώστε το άρθρο

Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση προκηρύσσει την άμεση πλήρωση μίας (1) θέσης οδηγού, με συνεισφορά στη συντήρηση των εγκαταστάσεων του κτηρίου, πλήρους απασχόλησης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) ετών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3566/2007.

Οι ενδιαφερόμενοι/νες, θα πρέπει να διαθέτουν τα εξής προσόντα:

 Να έχουν συμπληρώσει το 21ο της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 60ο.
 Να είναι μόνιμοι/ες κάτοικοι Βελγίου.
 Να είναι κάτοχοι διπλώματος οδήγησης αυτοκινήτου.
 Να γνωρίζουν την ελληνική και γαλλική γλώσσα.
 Να είναι κάτοχοι τίτλου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Απολυτήριο Γυμνασίου ή Λυκείου θα συνεκτιμηθεί.
 Να διαθέτουν λευκό ποινικό μητρώο.
 Η σοβαρότητα, εχεμύθεια και εργατικότητα είναι απαραίτητα στοιχεία των υποψηφίων.

Τυχόν σχετική προϋπηρεσία / επαγγελματική εμπειρία στη συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων – χώρων στάθμευσης θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν.

Οι άρρενες Έλληνες πολίτες θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.


 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται να αποστείλουν αίτηση, επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος (lettre de motivation), αντίγραφο διαβατηρίου ή ταυτότητας, σύντομο βιογραφικό σημείωμα, καθώς και υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δεσμεύονται να προσκομίσουν τα πρωτότυπα δικαιολογητικά, εφόσον τους ζητηθούν. Στην αίτηση, εκτός από τη διεύθυνση υποψηφίου/ας πρέπει να υπάρχει ηλεκτρονική διεύθυνση και τηλέφωνο για επικοινωνία.

Ο σχετικός φάκελος, με συμπερίληψη συνόλου στοιχείων που, κατά την κρίση τους, τεκμηριώνει τα προσόντα – καταλληλότητα για την πλήρωση της ως άνω θέσης, θα πρέπει να αποσταλεί έως 15 Σεπτεμβρίου 2020, ως ακολούθως:

Ταχυδρομικώς στη διεύθυνση:
Représentation Permanente de la Grèce auprès de l’UE
Rue Jacques de Lalaing 19-21, 1040, Bruxelles

Υπόψη: Οργανικής Μονάδας Διοίκησης και Οργάνωσης
με την ένδειξη “ Προκήρυξη πλήρωσης θέσης”
ή ηλεκτρονικώς στη διεύθυνση: hr@rp-grece.be

Οι υποψήφιοι/ες, οι οποίοι πληρούν τα τυπικά προσόντα και προεπιλεγούν, θα κληθούν σε συνέντευξη.

Δεν υπάρχουν σχόλια για το άρθρο "Προκήρυξη Θέσης Οδηγού στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση"

    Αφήστε το σχόλιο σας


    *