Προκήρυξη θέσης Μεταφραστή στην Ελληνική Πρεσβεία

Συντάκτης:
Εκτυπώστε το άρθρο

Η Πρεσβεία της Ελλάδας στις Βρυξέλλες προκηρύσσει την άμεση πλήρωση μίας (1) θέσης Μεταφραστή στην Πρεσβεία, πλήρους απασχόλησης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 2 ετών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του άρθρου 422 του Ν.4781/2021 (ΦΕΚ Α΄ 31 από 28.02.2021).

Η αντιμισθία ανέρχεται στο μικτό ποσό των 2.500,00 Ευρώ μηνιαίως.

Οι ενδιαφερόμενοι/νες, θα πρέπει να διαθέτουν τα εξής προσόντα:

 Να έχουν συμπληρώσει το 21ο της ηλικίας τους.
 Να είναι μόνιμοι/ες κάτοικοι Βελγίου, με ελληνική ή άλλη υπηκοότητα.
 Να έχουν άριστη γνώση της γαλλικής γλώσσας και αρκετά καλή ή καλή της ολλανδικής, αγγλικής και ελληνικής γλώσσας.
 Να είναι κάτοχοι τουλάχιστον Απολυτηρίου Λυκείου.
 Να διαθέτουν οργανωτικές ικανότητες, καθώς και πολύ καλή γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή. Τυχόν επαρκής εργασιακή εμπειρία σε αντίστοιχα καθήκοντα θα συνεκτιμηθεί.
 Οι άρρενες Έλληνες πολίτες θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.
 Να διαθέτουν σοβαρότητα, εχεμύθεια και ευχέρεια επικοινωνίας.
 Να διαθέτουν λευκό ποινικό μητρώο.

 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται να αποστείλουν αίτηση, επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος (lettre de motivation), αντίγραφο διαβατηρίου ή ταυτότητας, αποδεικτικό ιδιότητας μονίμου κατοίκου Βελγίου, σύντομο βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφο ποινικού μητρώου, καθώς και υπεύθυνη δήλωση, με την οποία δεσμεύονται να προσκομίσουν τα πρωτότυπα δικαιολογητικά, εφόσον τους ζητηθούν.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται να αποστείλουν το αργότερο έως τις 10 Αυγούστου 2022, ηλεκτρονικώς στη διεύθυνση: greekembassy@skynet.be την αίτησή τους με τα σχετικά δικαιολογητικά

Οι υποψήφιοι/ες οι οποίοι πληρούν τα τυπικά προσόντα και προεπιλεγούν, θα κληθούν σε συνέντευξη στα γραφεία της Πρεσβείας.

Δεν υπάρχουν σχόλια για το άρθρο "Προκήρυξη θέσης Μεταφραστή στην Ελληνική Πρεσβεία"

    Αφήστε το σχόλιο σας


    *