Προκήρυξη θέσεων πρακτικής άσκησης στη ΜΑΕΕ για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025

Συντάκτης:
Εκτυπώστε το άρθρο

Η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδος στην ΕΕ προσφέρει τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης χωρίς αμοιβή για διάστημα (3) μηνών σε φοιτητές ή φοιτήτριες, που θα προταθούν από Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της Ελλάδας ή του Εξωτερικού. Οι υποψήφιοι πρέπει να αποστείλουν το αίτημά τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση admin_trainees@rp-grece.be , με κοινοποίηση στη Διπλωματική Ακαδημία ac_trainees@mfa.gr και να περιλάβουν τα ακόλουθα:

(α) Βιογραφικό σημείωμα

(β) Επιστολή, σε οποία θα αναγράφουν την Οργανική Μονάδα που τους ενδιαφέρει να πραγματοποιήσουν την πρακτική άσκηση (δυνατότητα αναγραφής δύο επιλογών με σειρά προτεραιότητας) και τη χρονική περίοδο προτίμησής τους (επιλογή ενός τριμήνου)

(γ) Υπεύθυνη δήλωση ότι παραιτούνται εγγράφως από κάθε χρηματική ή άλλη απαίτηση έναντι της Αρχής και του Ελληνικού Δημοσίου και ότι είναι ασφαλισμένοι με τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία ασφάλειες υγείας (π.χ. ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης) και γενικής αστικής ευθύνης υπέρ τρίτων και προσωπικού ατυχήματος στον εργασιακό χώρο, τις δαπάνες των οποίων θα καλύπτουν οι ίδιοι. για τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης που θα πραγματοποιήσουν (βλ. υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης, επισυναπτόμενο στο τέλος του άρθρου)

(δ) συστατική επιστολή ενός τουλάχιστον Καθηγητού του Πανεπιστημιακού Ιδρύματος όπου φοιτά ο/η ενδιαφερόμενη, για τις εκτός ERASMUS+ αιτήσεις πρακτικής άσκησης.

Η επιλογή της Οργανικής Μονάδας γίνεται βάσει του «Πίνακα Ασκουμένων σε ΜΑ ΕΕ για το Ακαδημαϊκό Έτος 2024-2025» και σύμφωνα με τα προσόντα που απαιτούνται και περιγράφονται στη στήλη «κριτήρια επιλογής» .

Μετά την αποστολή σχετικού αιτήματος θα ακολουθήσει συνέντευξη του/της φοιτήτριας από τον Επικεφαλής της Οργανικής Μονάδας, εφόσον κριθεί ότι διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα και υφίστανται κενές θέσεις για πρακτική άσκηση στην εν λόγω Οργανική Μονάδα.

Όλοι οι φοιτητές που θα υποβάλλουν αίτημα, θα λάβουν ηλεκτρονικό απαντητικό μήνυμα, με το οποίο θα ενημερώνονται για την αποδοχή ή μη του αιτήματος τους. Σε περίπτωση που γίνουν δεκτοί, θα κληθούν να αποστείλουν σχέδιο του προβλεπόμενου “Letter of acceptance”, όπου τούτο απαιτείται.

Δεν υπάρχουν σχόλια για το άρθρο "Προκήρυξη θέσεων πρακτικής άσκησης στη ΜΑΕΕ για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025"

    Αφήστε το σχόλιο σας


    *