Προκήρυξη θέσης στην Mόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην Ε.Ε.

Συντάκτης:
Εκτυπώστε το άρθρο

Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΑ ΕΕ) επαναπροκηρύσσει την άμεση πλήρωση μιας (1) θέσης τηλεφωνητή/τριας, με συνεισφορά σε πρόσθετα καθήκοντα και διεκπεραιωτικές εργασίες εντός και εκτός της ΜΑΕΕ, πλήρους απασχόλησης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 2 ετών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη διάταξη του άρθρου 422, του Νόμου 4781/2021.

Aκαθάριστες αποδοχές: 2.360 ΕΥΡΩ, μηνιαίως.

Οι ενδιαφερόμενοι/νες, θα πρέπει να διαθέτουν τα εξής προσόντα:

 Να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους.
 Να είναι μόνιμοι/ες κάτοικοι Βελγίου.
 Να έχουν καλή γνώση της Ελληνικής και Γαλλικής γλώσσας. Η γνώση της Αγγλικής ή/και της Ολλανδικής
γλώσσας θα συνεκτιμηθεί.
 Να είναι κάτοχοι Απολυτηρίου Λυκείου ή ισοδύναμου τίτλου Ιδρύματος Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της
αλλοδαπής. Τυχόν πρόσθετα προσόντα (λχ πρόσθετες σπουδές, γνώση χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών) θα
συνεκτιμηθούν.
 Να είναι κάτοχοι διπλώματος οδήγησης.
 Να διαθέτουν σοβαρότητα, υπευθυνότητα, εχεμύθεια και ευχέρεια επικοινωνίας. Να διέπονται από προθυμία,
εργατικότητα, ευελιξία και πνεύμα συνεργασίας.
 Να διαθέτουν λευκό ποινικό μητρώο.

Κατά την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων θα συνεκτιμηθεί η εν γένει εργασιακή εμπειρία των υποψηφίων, στο πλαίσιο
παροχής υποστηρικτικής εργασίας για την εύρυθμη λειτουργία της Αρχής, εντός και εκτός γραφείου. Αναλόγως των
υπηρεσιακών αναγκών, ο/η κάτοχος της θέσης, πέραν της παροχής υπηρεσιών τηλεφωνητή – οι οποίες
συμπεριλαμβάνουν την υποδοχή και ηλεκτρονική καταγραφή κοινού και επισκεπτών -, θα συνεισφέρει στην εξυπηρέτηση διαφόρων λειτουργικών αναγκών της Αρχής. Ενδεικτικά, αναφέρονται η διεκπεραίωση ταχυδρομείου, καθώς και η μεταφορά δεμάτων/αντικειμένων, εγγράφων – αλληλογραφίας και προσώπων/επισκεπτών, συνδράμοντας σε υπηρεσίες διοικητικής μέριμνας.

Οι άρρενες Έλληνες πολίτες θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα
απαλλαγεί από αυτές.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται να αποστείλουν αίτηση, επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος (lettre de motivation), αντίγραφο διαβατηρίου ή/και ταυτότητας, σύντομο βιογραφικό σημείωμα, καθώς και υπεύθυνη δήλωση με την οποία δεσμεύονται να προσκομίσουν τα πρωτότυπα δικαιολογητικά, εφόσον τους ζητηθούν. Στην αίτηση, εκτός από τη διεύθυνση υποψηφίου/ας πρέπει να υπάρχει ηλεκτρονική διεύθυνση και τηλέφωνο για επικοινωνία.

Ο σχετικός φάκελος, με συμπερίληψη συνόλου στοιχείων που, κατά την κρίση τους, τεκμηριώνει τα προσόντα –
καταλληλότητα για την πλήρωση της ως άνω θέσης, θα πρέπει να αποσταλεί μέχρι τις 16 Ιανουαρίου 2022, ως
ακολούθως:

Ταχυδρομικώς στη διεύθυνση:

Représentation Permanente de la Grèce auprès de l’UE
Rue Jacques de Lalaing 19-21, 1040, Bruxelles

Υπόψη: Oργανικής Μονάδας Διοίκησης και Οργάνωσης
με την ένδειξη “Προκήρυξη πλήρωσης θέσης”

ή ηλεκτρονικώς στη διεύθυνση: hr@rp-grece.be

Η διαδικασία επιλογής θα πραγματοποιηθεί αρχικά με έλεγχο και αξιολόγηση των τυπικών προσόντων των αιτούντων
και, ακολούθως, με προσωπική συνέντευξη ή πρακτική δοκιμασία (γραπτή ή προφορική).όσων υποψηφίων επιλεγούν.

Δεν υπάρχουν σχόλια για το άρθρο "Προκήρυξη θέσης στην Mόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην Ε.Ε."

    Αφήστε το σχόλιο σας


    *