Προκήρυξη θέσης μεταφραστή στην Ελληνική Πρεσβεία

Συντάκτης:
Εκτυπώστε το άρθρο

Η Πρεσβεία της Ελλάδος στις Βρυξέλλες επαναπροκηρύσσει την άμεση πλήρωση μιας (1) θέσης Μεταφραστή στην Πρεσβεία, πλήρους απασχόλησης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο ετών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του Άρθρου 422 Ν.4781/2021 (ΦΕΚ Α’ 31 από 28.02.2021)

Οι ενδιαφερόμενοι / ες, θα πρέπει να διαθέτουν τα εξής προσόντα:

 Να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους.
 Να είναι μόνιμοι/ες κάτοικοι Βελγίου.
 Να έχουν άριστη γνώση της ολλανδικής γλώσσας και αρκετά καλή ή καλή της γαλλικής, αγγλικής και ελληνικής γλώσσας.
 Να είναι κάτοχοι τουλάχιστον Απολυτηρίου Λυκείου και να είναι κάτοχοι Αποδεικτικών Γλωσσομάθειας των ως άνω γλωσσών.
 Εάν είναι κάτοχοι Διπλώματος Οδήγησης αυτοκινήτου θα συνεκτιμηθεί.
 Να διαθέτουν σοβαρότητα, εχεμύθεια και ευχέρεια επικοινωνίας.
 Να διαθέτουν λευκό ποινικό μητρώο.

Τυχόν σχετική προϋπηρεσία / επαγγελματική εμπειρία σε περιβάλλον εργασίας δίγλωσσο θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν.

Οι άρρενες Έλληνες πολίτες θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.

Οι ενδιαφερόμενοι /ες παρακαλούνται να αποστείλουν αίτηση, επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος (lettre de motivation), αντίγραφο διαβατηρίου ή ταυτότητας, σύντομο βιογραφικό σημείωμα, καθώς και υπεύθυνη δήλωση με την οποία δεσμεύονται να προσκομίσουν τα πρωτότυπα δικαιολογητικά, εφόσον τους ζητηθούν.

Ο σχετικός φάκελος, με συμπερίληψη συνόλου στοιχείων που, κατά την κρίση τους, τεκμηριώνει τα προσόντα – καταλληλότητα για την πλήρωση της ως άνω θέσης, θα πρέπει να αποσταλεί έως 11 Οκτωβρίου 2021, ως ακολούθως:

Ταχυδρομικώς στη διεύθυνση:
AMBASSADE DE GRECE
Rue des Petits Carmes 6
1000 Bruxelles
Belgique

Υπόψη: Οργανικής Μονάδας Διοίκησης και Οργάνωσης, με την ένδειξη «ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗ ΣΤΗΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ».

ή ηλεκτρονικών στην διεύθυνση: greekembassy@skynet.be

ή αυτοπροσώπως στην Γραμματεία της Πρεσβείας Rue des Petits Carmes 6, 1000 Bruxelles στον 5ο όροφο.

Οι υποψήφιοι οι οποίοι/ες πληρούν τα τυπικά προσόντα θα κληθούν σε συνέντευξη.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια για το άρθρο "Προκήρυξη θέσης μεταφραστή στην Ελληνική Πρεσβεία"

    Αφήστε το σχόλιο σας


    *