Προκήρυξη Πλήρωσης μιας θέσης κλητήρα στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία

Συντάκτης:
Εκτυπώστε το άρθρο

Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρoκηρύσσει την άμεση πλήρωση μίας (1) θέσης κλητήρα, πλήρους απασχόλησης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 2 ετών, στο πλαίσιο παροχής εργασίας γενικών καθηκόντων υποστηρικτικής της εύρυθμης λειτουργίας της Αρχής.

Οι ενδιαφερόμενοι/νες, θα πρέπει να διαθέτουν τα εξής προσόντα:

– Να έχουν συμπληρώσει το 21ο της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 60ο.

– Να είναι μόνιμοι/ες κάτοικοι Βελγίου.

– Να διαθέτουν λευκό ποινικό μητρώο.

– Να έχουν πολύ καλή γνώση της Ελληνικής, της Γαλλικής και της Αγγλικής γλώσσας. Τυχόν γνώση της Ολλανδικής γλώσσας θα συνεκτιμηθεί.

– Να είναι κάτοχοι Απολυτηρίου Λυκείου ή ισοδύναμου τίτλου ιδρύματος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής. Τυχόν πρόσθετες σπουδές θα συνεκτιμηθούν. Ομοίως, ως προς τυχόν πρόσθετα προσόντα (κατοχή άδειας οδήγησης, εργασιακή εμπειρία, οργανωτικές ικανότητες, γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή).

– Να διαθέτουν σοβαρότητα, εχεμύθεια και ευχέρεια επικοινωνίας.

Οι άρρενες Έλληνες πολίτες θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται να αποστείλουν αίτηση, επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος (lettre de motivation), αντίγραφο διαβατηρίου ή ταυτότητας, σύντομο βιογραφικό σημείωμα, καθώς και υπεύθυνη δήλωση με την οποία δεσμεύονται να προσκομίσουν τα πρωτότυπα δικαιολογητικά, εφόσον τους ζητηθούν. Στην αίτηση, εκτός από τη διεύθυνση υποψηφίου/ας πρέπει να υπάρχει ηλεκτρονική διεύθυνση και τηλέφωνο για επικοινωνία.

Ο σχετικός φάκελος, με συμπερίληψη συνόλου στοιχείων που, κατά την κρίση τους, τεκμηριώνει τα προσόντα – καταλληλότητα για την πλήρωση της ως άνω θέσης, θα πρέπει να αποσταλεί έως 20 Οκτωβρίου 2020, ως ακολούθως:

Ταχυδρομικώς στη διεύθυνση:

Représentation Permanente de la Grèce auprès de l’UE

Rue Jacques de Lalaing 19-21, 1040, Bruxelles

Υπόψη :Oργανικής Μονάδας Διοίκησης και Οργάνωσης

με την ένδειξη “ Προκήρυξη πλήρωσης θέσης”

ή ηλεκτρονικώς στη διεύθυνση: hr@rp-grece.be

Οι υποψήφιοι/ες, οι οποίοι πληρούν τα τυπικά προσόντα και προεπιλεγούν, θα κληθούν σε συνέντευξη. Η γλωσσομάθεια, καθώς και η γνώση χειρισμού Η/Υ θα εκτιμηθούν βάσει των προσκομιζομένων πιστοποιητικών ή κατόπιν προφορικής συνέντευξης ή πρακτικής δοκιμασίας γραπτής ή προφορικής.

Δεν υπάρχουν σχόλια για το άρθρο "Προκήρυξη Πλήρωσης μιας θέσης κλητήρα στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία"

    Αφήστε το σχόλιο σας


    *