Προκήρυξη θέσης Φύλακα – Θυρωρού για την Πρεσβευτική κατοικία, στις Βρυξέλλες

Συντάκτης:
Εκτυπώστε το άρθρο

Η Πρεσβεία της Ελλάδος στο Βέλγιο προκηρύσσει την άμεση πλήρωση μίας (1) θέσης Φύλακα – Θυρωρού στην πρεσβευτική κατοικία, αρμόδιου/ας στη συντήρηση και καθαριότητα οικιακού εξοπλισμού και οικιακών χώρων,
πλήρους απασχόλησης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διαρκείας δύο (2) ετών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3566/2007.

Οι ενδιαφερόμενοι/νες, πρέπει να διαθέτουν τα ακόλουθα:

 Να έχουν συμπληρώσει το 21ο της ηλικίας τους.
 Να είναι μόνιμοι/ες κάτοικοι Βελγίου.
 Να γνωρίζουν την ελληνική ή τη γαλλική γλώσσα. Γνώση και των δυο γλωσσών θα συνεκτιμηθεί.
 Να είναι κάτοχοι τίτλου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Απολυτήριο Γυμνασίου ή Λυκείου θα συνεκτιμηθεί.
 Αν είναι κάτοχοι Διπλώματος Οδήγησης αυτοκινήτου θα συνεκτιμηθεί.
 Η σοβαρότητα, εχεμύθεια και εργατικότητα είναι απαραίτητα στοιχεία των υποψηφίων.
 Να διαθέτουν λευκό ποινικό μητρώο.

Τυχόν σχετική προϋπηρεσία / επαγγελματική εμπειρία στη συντήρηση και καθαριότητα οικιακού εξοπλισμού και οικιακών χώρων θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν.

Οι άρρενες Έλληνες πολίτες θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις τους ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.


 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται να αποστείλουν αίτηση, επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος (lettre de motivation), αντίγραφο διαβατηρίου ή ταυτότητας, σύντομο βιογραφικό σημείωμα, καθώς και υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δεσμεύονται να προσκομίσουν τα πρωτότυπα δικαιολογητικά, εφόσον τους ζητηθούν. Στην αίτηση, εκτός από τη διεύθυνση υποψηφίου/ας πρέπει να υπάρχει ηλεκτρονική διεύθυνση και τηλέφωνο για επικοινωνία.


 

Ο σχετικός φάκελος, με συμπερίληψη συνόλου στοιχείων που, κατά την κρίση τους, τεκμηριώνει τα προσόντα – καταλληλότητα για την πλήρωση της ως άνω θέσης, θα πρέπει να αποσταλεί έως 15 Ιουνίου 2020, ως ακολούθως:

Ταχυδρομικώς στη διεύθυνση:

AMBASSADE DE GRECE
Rue des Petits Carmes 6 1000 Bruxelles
Belgique

Με την ένδειξη “ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΦΥΛΑΚΑ – ΘΥΡΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΕΣΒΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ”

ή ηλεκτρονικώς στη διεύθυνση: greekembassy@skynet.be
ή αυτοπροσώπως στην Πρεσβεία, Rue des Petits Carmes 6, 1000 Bruxelles.

Οι υποψήφιοι/ες, οι οποίοι πληρούν τα τυπικά προσόντα και προεπιλεγούν, θα κληθούν σε συνέντευξη.


 

Επισυνάπτονται τα αρχεία της προκήρυξης, στα ελληνικά και στα γαλλικά

Δεν υπάρχουν σχόλια για το άρθρο "Προκήρυξη θέσης Φύλακα - Θυρωρού για την Πρεσβευτική κατοικία, στις Βρυξέλλες"

    Αφήστε το σχόλιο σας


    *