Προκήρυξη θέσεων εργασίας στην Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Συντάκτης:
Εκτυπώστε το άρθρο

Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση προκηρύσσει την άμεση πλήρωση τριών (3) θέσεων εργασίας. Η μια αφορά φύλακα – θυρωρό, η μια αφορά την θέση οδηγού ενώ η τρίτη αφορά την θέση ιδιαιτέρου/ας γραμματέως.

Όλες οι θέσεις είναι πλήρους απασχόλησης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 2 ετών.

Αναλυτικά οι προκηρύξεις:

ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΦΥΛΑΚΑ-ΘΥΡΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΟΔΗΓΟΥ

Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση προκηρύσσει την άμεση πλήρωση μίας (1)  θέσεως φύλακα – θυρωρού και μίας (1) θέσεως οδηγού, πλήρους απασχόλησης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 2 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι/νες, θα πρέπει να διαθέτουν τα εξής προσόντα:

–    Να έχουν συμπληρώσει το 21ο της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 60ο έτος της ηλικίας τους.
–    Να είναι μόνιμοι/ες κάτοικοι Βελγίου.
–    Να διαθέτουν λευκό ποινικό μητρώο.
–    Να έχουν άριστη γνώση της Ελληνικής και της Γαλλικής, καθώς και πολύ καλή γνώση της Αγγλικής.  Γνώση της Ολλανδικής γλώσσας θα συνεκτιμηθεί.
–    Να είναι κάτοχοι Απολυτηρίου Λυκείου ή ισοδύναμου τίτλου ιδρύματος  δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής. Τυχόν πρόσθετες σπουδές θα    συνεκτιμηθούν.
–    Να είναι κάτοχοι διπλώματος οδήγησης αυτοκινήτου. Τυχόν πρόσθετα προσόντα (επαγγελματικό δίπλωμα οδήγησης,  γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή) θα συνεκτιμηθούν.
–    Να διαθέτουν σοβαρότητα, εχεμύθεια και ευχέρεια επικοινωνίας.

Τυχόν σχετική προϋπηρεσία – επαγγελματική εμπειρία θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν. Οι άρρενες Έλληνες πολίτες θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται να αποστείλουν αίτηση, επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος (lettre de motivation), αντίγραφο διαβατηρίου ή ταυτότητας,  σύντομο βιογραφικό σημείωμα, καθώς και υπεύθυνη δήλωση με την οποία δεσμεύονται να προσκομίσουν τα πρωτότυπα δικαιολογητικά, εφόσον τους ζητηθούν, μέχρι τις 28  Φεβρουαρίου 2020, ως ακολούθως:

Ταχυδρομικώς στη διεύθυνση:
Représentation Permanente de la Grèce auprès de l’UE
Rue Jacques de Lalaing 19-21, 1040, Bruxelles
Υπόψη: Οργανικής Μονάδας Διοίκησης και Οργάνωσης
με την ένδειξη “ Προκήρυξη πλήρωσης θέσεως”
ή ηλεκτρονικώς στη διεύθυνση: hr@rp-grece.be

Οι υποψήφιοι/ες, οι οποίοι πληρούν τα τυπικά προσόντα, θα κληθούν σε συνέντευξη. Η γλωσσομάθεια, καθώς και η γνώση χειρισμού Η/Υ θα εκτιμηθούν βάσει των προσκομιζομένων πιστοποιητικών ή κατόπιν προφορικής συνέντευξης ή πρακτικής δοκιμασίας γραπτής ή προφορικής.

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΥ/ΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ 

Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση προκηρύσσει την άμεση πλήρωση μίας (1) θέσεως ιδιαιτέρου/ας γραμματέως, πλήρους απασχόλησης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 2 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι/νες, θα πρέπει να διαθέτουν τα εξής προσόντα:

–    Να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 60ο έτος της ηλικίας τους.
–    Να είναι μόνιμοι/ες κάτοικοι Βελγίου.
–    Να διαθέτουν λευκό ποινικό μητρώο.
–    Να έχουν άριστη γνώση της Ελληνικής και της Γαλλικής, καθώς και πολύ καλή γνώση της Αγγλικής.  Γνώση της Ολλανδικής γλώσσας θα συνεκτιμηθεί.
–    Να είναι κάτοχοι πτυχίου ημεδαπού ή αλλοδαπού Πανεπιστημίου. Τυχόν πρόσθετες σπουδές θα συνεκτιμηθούν.
–    Να γνωρίζουν άριστα τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή (λ.χ. επεξεργασία κειμένου, MS Word, Excel, Outlook, αρχειοθέτηση).
–    Να διαθέτουν σοβαρότητα, εχεμύθεια και ευχέρεια επικοινωνίας.

Τυχόν σχετική προϋπηρεσία – επαγγελματική εμπειρία θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν. Οι άρρενες Έλληνες πολίτες θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται να αποστείλουν αίτηση, επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος (lettre de motivation), αντίγραφο διαβατηρίου ή ταυτότητας,  σύντομο βιογραφικό σημείωμα, καθώς και υπεύθυνη δήλωση με την οποία δεσμεύονται να προσκομίσουν τα πρωτότυπα δικαιολογητικά, εφόσον τους ζητηθούν, μέχρι τις  28  Φεβρουαρίου 2020,  ως ακολούθως:

Ταχυδρομικώς στη διεύθυνση:
Représentation Permanente de la Grèce auprès de l’UE
Rue Jacques de Lalaing 19-21, 1040, Bruxelles
Υπόψη :Oργανικής Μονάδας Διοίκησης και Οργάνωσης
με την ένδειξη “Προκήρυξη πλήρωσης θέσεως”
ή ηλεκτρονικώς στη διεύθυνση: hr@rp-grece.be

Οι υποψήφιοι/ες, οι οποίοι πληρούν τα τυπικά προσόντα, θα κληθούν σε συνέντευξη. Η γλωσσομάθεια, καθώς και η γνώση χειρισμού Η/Υ θα εκτιμηθούν βάσει των προσκομιζομένων πιστοποιητικών ή κατόπιν προφορικής συνέντευξης ή πρακτικής δοκιμασίας γραπτής ή προφορικής.

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια για το άρθρο "Προκήρυξη θέσεων εργασίας στην Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση"

    Αφήστε το σχόλιο σας


    *