Προκήρυξη για την αγορά νέου υπηρεσιακού αυτοκινήτου για την Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στο ΝΑΤΟ

Συντάκτης:
Εκτυπώστε το άρθρο

Η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδος στο ΝΑΤΟ, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, πρόκειται να προβεί, στην απευθείας ανάθεση για την υπογραφή σύμβασης για την αγορά νέου υπηρεσιακού αυτοκινήτου ημι-πολυτελούς κατηγορίας τύπου «μπερλίνας», με τις εξής ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές :

• καυσίμου βενζίνης ή υβριδικό, τελευταίας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας,
• κυβισμού περίπου 2.000cc,
• αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων,
• 4 πόρτες, 5 θέσεις,
• ύπαρξη συστήματος AC ή κλιματισμού
• εξωτερικό χρώμα κατά προτίμηση μαύρο,
• με standard βασικό εξοπλισμό, προϋπολογισθείσας δαπάνης μέχρι 51.000,00 ευρώ και λοιπών εξόδων συμπεριλαμβανομένων, πλέον του Φ.Π.Α. και καλεί τους ενδιαφερομένους να καταθέσουν σχετική προσφορά.

Η προς αξιολόγηση προσφορά, θα πρέπει να περιλαμβάνει:

1. Αναλυτική περιγραφή – χαρακτηριστικά του προσφερόμενου αυτοκινήτου
2. Την τιμή κατά υπηρεσία, συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και ΦΠΑ, καθώς και τη συνολική αξία των παρεχομένων υπηρεσιών, η οποία δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το συνολικό προϋπολογισμό της.
3. Την τιμή μονάδας, συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και ΦΠΑ
4. Τον αναλογούντα ΦΠΑ
5. Εγγυήσεις καλής λειτουργίας αυτοκινήτου
6. Τη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς.

Χρόνος παράδοσης: Ως χρόνος καταληκτικής ημερομηνίας παράδοσης του αυτοκινήτου ορίζεται η 30η Νοεμβρίου 2022.

Κριτήριο Ανάθεσης: Ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στη γραμματεία της Μόνιμης Αντιπροσωπείας στο ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες στην ηλεκτρονική διεύθυνση ambassador.sec@grdel-nato.be μέχρι και την 16η Ιουνίου 2022.

Πριν την ανάθεση ο μειοδότης οφείλει να προσκομίσει: Αριθμό Φορολογικού και ασφαλιστικού μητρώου και IBAN λογαριασμού τραπέζης.

Δε θα λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά.

Δεν υπάρχουν σχόλια για το άρθρο "Προκήρυξη για την αγορά νέου υπηρεσιακού αυτοκινήτου για την Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στο ΝΑΤΟ"

    Αφήστε το σχόλιο σας


    *