Mε σφραγίδα από τις Βρυξέλλες η απονιτροποίηση για τον ηλίανθο

Συντάκτης:
Εκτυπώστε το άρθρο

Την έγκριση των ευρωπαϊκών αρχών πήρε η 1η τροποποίηση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, όπου προστέθηκε νέο Μέτρο με πριμ για μετακινούμενους κτηνοτρόφους, γίνονται προσαρμογές στα Μέτρα της Απονιτροποίησης με την προσθήκη του ηλίανθου και οριστικοποιήθηκαν τα πριμ για τα νέα προϊόντα στη Βιολογική Γεωργία.

Αναλυτικότερα, οι κύριες αλλαγές που εγκρίθηκαν για την τρέχουσα προγραµµατική περίοδο είναι:

• Μέτρο 10.1.4 Απονιτροποίηση: Εισαγωγή της καλλιέργειας ηλίανθου στη δράση «αµειψισποράς» του Μέτρου της Απονιτροποίησης µε ενίσχυση περίπου 32 ευρώ ανά στρέµµα. Προτείνεται η αµειψισπορά µε ελαιοκράµβη.

• Μέτρο 11 Βιολογική Γεωργία: Νέες οµάδες καλλιεργειών: Ρόδια, σύκα, µικρόκαρπες (φράουλες κ.λπ), αβοκάντο µε 90ευρώ ανά στρέµµα για νεοεισερχόµενους και παλιούς βιοκαλλιεργητές, ακτινίδιο 87 ευρώ ανά στρέµµα για παλιούς και 90 ευρώ για νεοεισερχόµενους, ακρόδρυα 60 ευρώ ανά στρέµµα για παλιούς και 61,6 ευρώ για νεοεισερχόµενους, καπνός, φυλλώδη λαχανικά, σταυρανθή, βολβώδη, καρότο, πατάτα 60 ευρώ ανά στρέµµα για παλιούς και νεοεισερχόµενους.

Επιπλέον αφαιρείται ο κόφτης Natura, και δίνεται προτεραιότητα σε κατ’ επάγγελµα αγρότες, µεγάλες εκτάσεις, νεαρές ηλικίες και βιοκαλλιεργητές µε σηµαντική χρονική διάρκεια εφαρµογής βιολογικού συστήµατος.

• Νέο Μέτρο 10.1.11 Βελτίωση περιβαλλοντικής κατάστασης βοσκήσιµων γαιών: Η πρώτη δράση αφορά όλους τους µετακινούµενους κτηνοτρόφους και αναλόγως τη χιλιοµετρική απόσταση που διανύουν το πριµ φτάνει τα 8 ευρώ ανά στρέµµα βοσκότοπου. Η δεύτερη δράση αφορά τους µη µετακινούµενους κτηνοτρόφους, οι οποίοι εφόσον δεν βόσκουν τα ζώα τους σε µία συγκεκριµένη περίοδο που θα καθοριστεί µε την πρόσκληση, θα λαµβάνουν ενίσχυση µέχρι 10 ευρώ ανά στρέµµα αναλόγως την υψοµηετρική ζώνη του βοσκότοπου που κατέχουν.

• Νέο Μέτρο 4.4.4 «Θρυµµατιστής κλαδεµάτων για τις ελαιοκαλλιέργειας»: Θα καλύπτει τα έξοδα αγοράς θρυµµατιστή κλαδεµάτων για όσους ελαιοκαλλιεργητές αναλάβουν αντίστοιχες δεσµεύσεις στα πλαίσια της φιλοπεριβαλλοντικής δράσης 10.1.6 «∆ιαχείριση φυτικών υπολειµµάτων των κλαδεµάτων στην ελαιοκαλλιέργεια». Οι προκηρύξεις αναµένονται τον Οκτώβριο του 2018.

• Μέτρο 10.1.09 ∆ιατήρηση απειλούµενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων: Εντάσσονται νέες επιλέξιµες περιοχές όπου έχουν εντοπιστεί αυτόχθονες φυλές ζώων. Θα υπολογίζονται στο ύψος του πριµ και τα αρσενικά ζώα.

•  Μέτρο 6,2: Στήριξη µικρών αγροτικών κοινοτήτων (έως και 5.000 κάτοικοι): Το ποσό ενίσχυσης αυξάνεται και θα κυµαίνεται µεταξύ 11.000 και 24.000 ευρώ ανά δικαιούχο (φυσικό πρόσωπο). Ειδικότερα το βασικό ποσό ενίσχυσης θα είναι: α) 11.000 ευρώ για έναρξη γραφείου παροχής υπηρεσιών (π.χ. αρχιτεκτονικό γραφείο), β) 16.000 ευρώ για έναρξη επιχείρησης διαφορετική από την περίπτωση (α) (π.χ. παντοπωλείο).

Το δελτίο τύπου του υπουργείου αναφέρει τα εξής:

Έγκριση 1ης τροποποίησης του ΠΑΑ 2014-2020

Την 28η Ιουνίου 2017 εγκρίθηκε η 1η τροποποίηση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, βάσει του άρθρου 11 καν. (ΕΕ) 1305/2013, με την υπ’ αριθ. C(2017) 4571 final/ 28.06.2017 εγκριτική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Σύμφωνα με το άρθρο 4§2 καν. (ΕΕ) 808/2014 κάθε Κράτος Μέλος μπορεί να προβεί ετησίως σε μια συνδυαστική πρόταση τροποποίησης του ΠΑΑ.

Η 1η τροποποίηση του ΠΑΑ 2014-2020 υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 23 Νοεμβρίου 2016, μετά από έγκρισή της από τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης ΠΑΑ 2014-2020 και εξουσιοδότηση του Προέδρου της για κάθε διαπραγμάτευση της πρότασης και των θεμάτων που προκύπτουν, με τις Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η τροποποίηση επανυποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την 1η Ιουνίου 2017, αφού παρασχέθηκαν από τη Χώρα μας οι απαραίτητες συμπληρωματικές πληροφορίες για την αξιολόγησή της.

Η τροποποίηση πραγματοποιήθηκε μετά από ευρεία διαβούλευση εταίρων της αγροτικής ανάπτυξης, λαμβάνοντας υπόψη προτάσεις τους για την  αποτελεσματικότερη υλοποίηση των μέτρων/δράσεων, τα οποία πρόκειται να προκηρυχθούν εντός του 2017.

Οι σημαντικότερες τροποποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν αφορούν σε:

• Αύξηση του ποσοστού συγχρηματοδότησης στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες και τα μικρά νησιά του Αιγαίου από 75% σε 85% ενωσιακής συνδρομής.

• Τροποποιήσεις για την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης και των χαρακτηριστικών της νησιωτικότητας.

• Δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής σε δικαιούχους έως 50% της δημόσιας ενίσχυσης που συνδέεται με την επένδυση, σε ορισμένα Μέτρα/Δράσεις του ΠΑΑ 2014-2020, που δεν δινόταν η δυνατότητα από το εγκεκριμένο Πρόγραμμα.

• Τροποποιήσεις που οφείλονται στα αποτελέσματα της διαβούλευσης του εθνικού θεσμικού πλαισίου υλοποίησης μέτρων / δράσεων ΠΑΑ 2014-2020.

• Τροποποιήσεις που οφείλονται σε προσαρμογή αρχών κριτηρίων επιλογής καθώς και προτάσεις τροποποίησης αυτών σε ορισμένα Μέτρα/Δράσεις του ΠΑΑ 2014-2020, με στόχο την καλύτερη στόχευση των προσκλήσεων που θα πραγματοποιηθούν.

• Εισαγωγή δύο νέων δράσεων στο Πρόγραμμα:

- Μ4.4.4 «Θρυμματιστής κλαδεμάτων για τις ελαιοκαλλιέργειες»,

- Μ10.1.11 «Βελτίωση περιβαλλοντικής κατάστασης βοσκήσιμων γαιών σε περιοχές που  αντιμετωπίζουν κίνδυνο ερημοποίησης λόγω διάβρωσης».

• Διεύρυνση των επιλέξιμων καλλιεργειών για το Μ11 «Βιολογική Γεωργία» καθώς επίσης και τροποποίηση των αρχών κριτηρίων επιλογής του μέτρου για την καλύτερη ανταπόκρισή τους στην πληθώρα των αιτημάτων για τις δράσεις του μέτρου. Τα ανωτέρω θα ισχύσουν για την 2η πρόσκληση του μέτρου.

• Διεύρυνση περιοχής παρέμβασης της δράσης 10.1.7 «Εναλλακτική καταπολέμηση ζιζανίων στους ορυζώνες», βάσει επικαιροποιημένων στοιχείων Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) και προσθήκη της καλλιέργειας του ηλίανθου στις κύριες καλλιέργειες.

• Ευρύτερος  ορισμός βοσκοτόπου από αυτόν του Πυλώνα Ι για το Μ10, σχετικά με ενισχύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίμα.

• Εισαγωγή δυνατότητας άρθρου 67§1β καν. (ΕΕ) 1303/2013 (τυποποιημένες κλίμακες κόστους ανά μονάδα) στη Δράση Μ1.1.1 σχετικά με την κατάρτιση από τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ νέων γεωργών και δικαιούχων της δράσης Μ6.3 για την ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

Η 1η τροποποίηση του Προγράμματος πραγματοποιήθηκε κατόπιν στενής συνεργασίας και επικοδομητικού διαλόγου των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Χώρας μας.

Η εγκεκριμένη 1η τροποποίηση του ΠΑΑ 2014-2020 βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση, εδώ.

 

Πηγή: agronews.gr 

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια για το άρθρο "Mε σφραγίδα από τις Βρυξέλλες η απονιτροποίηση για τον ηλίανθο"

    Αφήστε το σχόλιο σας


    *