Ευρωπαϊκά Σχολεία: Ζητούνται Διευθυντές για απόσπαση σε Μπέργκεν – Βρυξέλλες

Συντάκτης:
Εκτυπώστε το άρθρο

Με πρόσκληση της η υπουργός Παιδείας κ. Νίκη Kεραμέως καλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/ες που διαθέτουν τα προβλεπόμενα προσόντα, όπως αυτά περιγράφονται στην κείμενη νομοθεσία και στον Κανονισμό για τα μέλη του αποσπασμένου προσωπικού στα Ευρωπαϊκά Σχολεία (Ref.:2009-D-422-en-5) να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση με απόσπαση για τις κατωτέρω θέσεις:

1. Αναπληρωτή Διευθυντή Δευτεροβάθμιου Κύκλου για το Ευρωπαϊκό Σχολείο Bergen.

2. Διευθυντή για το Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες

Ι. Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα αίτησης για μία προκηρυσσόμενη θέση (κεφάλαιο IV, παρ. 4 του κανονισμού, που αφορά στον διορισμό των Διευθυντών και των Αναπληρωτών Διευθυντών των Ευρωπαϊκών Σχολείων, όπως ισχύει, Ref.:2009-D-422-el-5).

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από Τετάρτη 20-10-2021 έως και Τρίτη 2-11-2021 και ώρα 23.59

ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΟΡΟΙ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ

1. Υποψήφιοι για την προεπιλογή με σκοπό την κάλυψη με απόσπαση των ανωτέρω θέσεων είναι μόνιμοι δημόσιοι εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α) Γνωρίζουν τουλάχιστον δύο γλώσσες εκ των τριών γλωσσών εργασίας (αγγλική-γαλλική– γερμανική), η μια σε άριστο επίπεδο (Γ2) και η δεύτερη γλώσσα σε καλό επίπεδο (Β2). Το επίπεδο γλωσσομάθειας αποδεικνύεται σύμφωνα με τα εκάστοτε οριζόμενα από το ΑΣΕΠ.

β) Διαθέτουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα κατάληψης θέσης Διευθυντή σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην ημεδαπή, όπως ορίζονται από τον Κανονισμό Εφαρμογής που αφορά στον διορισμό και την αξιολόγηση των Διευθυντών και των Αναπληρωτών Διευθυντών των Ευρωπαϊκών Σχολείων (Ref.:2009-D-422-en-5, Κεφάλαιο ΙΙ παράγραφος2), με τις εκάστοτε τροποποιήσεις του (https://www.eursc.eu/BasicTexts/2009-D-422-en-5.pdf). Ειδικότερα, σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η ελληνική νομοθεσία, διευθυντές σχολικών μονάδων επιλέγονται εκπαιδευτικοί της οικείας βαθμίδας των κλάδων ΠΕ01 έως και ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40 και ΠΕ78 έως και ΠΕ91, με δωδεκαετή εκπαιδευτική υπηρεσία, οι οποίοι έχουν ασκήσει για οκτώ (8) τουλάχιστον έτη διδακτικά καθήκοντα σε σχολικές μονάδες, μέχρι λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Από τα ανωτέρω οκτώ (8) έτη άσκησης διδακτικών καθηκόντων, τα τέσσερα (4) τουλάχιστον έτη πρέπει να έχουν διανυθεί στην οικεία βαθμίδα εκπαίδευσης.

γ) Μπορούν να ολοκληρώσουν τουλάχιστον την πρώτη θητεία πέντε (5) ετών, λαμβανομένης υπόψη προς τούτο της ηλικίας του/της υποψήφιου/ας και του υπολειπόμενου μέχρι την υποχρεωτική συνταξιοδότησή του/της χρόνου, υπό την επιφύλαξη θετικής αξιολόγησης κατά τη διάρκεια του 2ου έτους υπηρεσίας.

δ) Έχουν πιστοποιητικό γνώσης στις νέες τεχνολογίες Επιπέδου Α΄. Η γνώση Τ.Π.Ε. Α” επιπέδου αποδεικνύεται με τη σχετική πιστοποίηση ή σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 26 του π.δ. 50/2001 (Α” 39) για την απόδειξη της γνώσης χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ) και τεκμαίρεται για τους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ86.

2. Η διάρκεια της θητείας ενός Διευθυντή/Αναπληρωτή Διευθυντή είναι 9ετής και υποδιαιρείται σε 3 περιόδους:

– μία πρώτη, δοκιμαστική, περίοδο δύο (2) ετών. Κατά τη διάρκεια του δεύτερου έτους θα πραγματοποιείται αξιολόγηση,

-μία δεύτερη περίοδο τριών (3) ετών. Κατά τη διάρκεια του πέμπτου έτους θα πραγματοποιείται μια δεύτερη αξιολόγηση,

-τέλος, μετά και τη δεύτερη θετική αξιολόγηση, ακολουθεί μία τρίτη περίοδος τεσσάρων (4) ετών. Σε περίπτωση μετάθεσης, η συνολική διάρκεια της θητείας στα δύο Σχολεία είναι δέκα (10) έτη. Αυτή η συνολική διάρκεια δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τα δέκα (10) έτη.

Για τα κριτήρια επιλογής, τα δικαιολογητικά και τον τρόπο υποβολής αιτήσεων, δείτε το επισυναπτόμενο PDF.

Δεν υπάρχουν σχόλια για το άρθρο "Ευρωπαϊκά Σχολεία: Ζητούνται Διευθυντές για απόσπαση σε Μπέργκεν - Βρυξέλλες"

    Αφήστε το σχόλιο σας


    *