Δημήτρης Παπαδημούλης: «Ευθύνες ελεγκτικών εταιρειών σε σκάνδαλα δωροδοκίας»

Συντάκτης:
Εκτυπώστε το άρθρο

Για άλλη μια φορά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή «νίπτει τας χείρας της», αναφορικά με τα σκάνδαλα γερμανικών εταιρειών, αρνούμενη να απαντήσει σε ερώτηση του Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρη Παπαδημούλη, σχετικά με τις ευθύνες των ελεγκτικών εταιρειών που ενέκριναν για χρόνια τη νομιμότητα των ισολογισμών εταιρειών, όπως η Siemens, η Daimler, η MAN και η ThyssenKrupp.

Ο Έλληνας ευρωβουλευτής στην ερώτησή του έθετε το θέμα των σκανδάλων δωροδοκίας γερμανικών εταιρειών σε μια σειρά από χώρες, μεταξύ των οποίων και της Ελλάδας, και συγκεκριμένα των ευθυνών «των ελεγκτικών εταιρειών που αναλαμβάνουν τους ελέγχους των ενοποιημένων λογαριασμών τους και των αρμόδιων αρχών εποπτείας των ελεγκτικών εταιρειών», ζητώντας από την Κομισιόν να τον ενημερώσει «ποιες είναι οι ελεγκτικές εταιρείες που είχαν πιστοποιήσει τη νομιμότητα των ενοποιημένων λογαριασμών των εταιρειών Siemens, Daimler, MAN, ThyssenKrupp, τόσο στη Γερμανία, όσο και σε θυγατρικές/παραρτήματα σε άλλες χώρες της ΕΕ, όπως η Ελλάδα, όπου διερευνώνται ή διερευνήθηκαν σκάνδαλα δωροδοκίας», καθώς επίσης, «ποιες διαδικασίες ερευνών και επιβολής κυρώσεων ενεργοποίησαν οι αρμόδιες δημόσιες αρχές εποπτείας των ελεγκτικών εταιρειών στη Γερμανία και την Ελλάδα και ποιες κυρώσεις επέβαλαν» και εάν «έχει διαπιστωθεί από την Επιτροπή πλημμελής εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την εποπτεία των ελεγκτικών εταιρειών σε χώρες της ΕΕ, όπως η Γερμανία».
Στην απάντησή του ο Επίτροπος Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών της ΕΕ, Λόρδος Χιλ, αρνείται να απαντήσει στα συγκεκριμένα ερωτήματα του Δ. Παπαδημούλη για τις ευθύνες των ελεγκτικών εταιρειών και τις ενδεχόμενες κυρώσεις των αρμόδιων εποπτικών αρχών στη Γερμανία, παρουσιάζοντας τις τελευταίες εξελίξεις στο ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο, οι οποίες, όμως, θα ισχύσουν από τον Ιούνιο του 2016. Αναφέρει, συγκεκριμένα ο Επίτροπος ότι «μετά τις ανεπάρκειες που παρατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών στην ενωσιακή αγορά ελεγκτικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων σημαντικών αδυναμιών ελέγχου, οι συννομοθέτες θέσπισαν, τον Απρίλιο του 2014, νέους ενωσιακούς κανόνες όσον αφορά τον υποχρεωτικό έλεγχο. Ήδη σήμερα τα κράτη μέλη προβαίνουν στην εφαρμογή των κανόνων, οι οποίοι πάντως θα τυγχάνουν υποχρεωτικής εφαρμογής από τον Ιούνιο του 2016».

Στη συνέχεια της απάντησής του ο Επίτροπος Χιλ, σημειώνει ότι «βάσει των κανόνων της ΕΕ, οι οποίοι διέπουν τις ελεγκτικές δραστηριότητες, η εποπτεία του υποχρεωτικού ελέγχου διενεργείται σε εθνικό επίπεδο. Τα εθνικά συστήματα δημόσιας εποπτείας είναι εκείνα που βαρύνονται με την ευθύνη διεξαγωγής ερευνών και θέσπισης των αναγκαίων μέτρων, συμπεριλαμβανομένης, εφόσον αυτή κρίνεται σκόπιμη, της επιβολής κυρώσεων» και τονίζει ότι «στο παρόν στάδιο, η Επιτροπή δεν διαθέτει στοιχεία, βάσει των οποίων να αποδεικνύεται ότι τα – σε εθνικό επίπεδο – εφαρμοζόμενα συστήματα δημόσιας εποπτείας είναι ακατάλληλα. Ωστόσο, οι νέοι κανόνες της ΕΕ θα ενισχύσουν έτι περαιτέρω την εποπτεία του ελέγχου ανά την Ένωση. Οι εθνικές αρχές θα αποκτήσουν πρόσθετες εξουσίες. Η ενίσχυση του καθεστώτος επιβολής κυρώσεων θα συμβάλει στην επιβολή της συμμόρφωσης και στη θέσπιση αυστηρότερων απαιτήσεων όσον αφορά τις οντότητες δημοσίου συμφέροντος . Η Επιτροπή θα εξασφαλίσει ότι οι νέοι κανόνες εφαρμόζονται σωστά και με συνέπεια, προς όφελος των επενδυτών – και της οικονομίας γενικότερα».

Ακολουθεί η πλήρης ερώτηση και απάντηση:
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Επιτροπή
Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL)
Θέμα: Ευθύνες ελεγκτικών εταιρειών σε σκάνδαλα δωροδοκίας
Τα τελευταία χρόνια έχουν αποκαλυφθεί μια σειρά από σκάνδαλα γερμανικών εταιρειών (Siemens, Daimler, MAN, ThyssenKrupp, EADS κ.α.), οι οποίες, είτε φέρονται, είτε αποδείχτηκε ότι δωροδοκούσαν κυβερνητικούς αξιωματούχους σε διάφορες χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Ανεξάρτητα από τη συνέχεια που δίδεται από τις αρμόδιες αρχές κάθε κράτους μέλους στις εν λόγω υποθέσεις, προκύπτουν έντονοι προβληματισμοί αναφορικά με τις ευθύνες, τόσο των ελεγκτικών εταιρειών που αναλαμβάνουν τους ελέγχους των ενοποιημένων λογαριασμών τους, όσο και των αρμόδιων αρχών εποπτείας των ελεγκτικών εταιρειών. Με δεδομένο την οδηγία 2006/43 (υποχρεωτικοί έλεγχοι ετήσιων και ενοποιημένων λογαριασμών) και τον κανονισμό 537/2014 (ειδικές απαιτήσεις, όσον αφορά τον υποχρεωτικό έλεγχο οντοτήτων δημοσίου συμφέροντος), ερωτάται η Επιτροπή:

1. Ποιες είναι οι ελεγκτικές εταιρείες που είχαν πιστοποιήσει τη νομιμότητα των ενοποιημένων λογαριασμών των εταιρειών Siemens, Daimler, MAN, ThyssenKrupp, τόσο στη Γερμανία, όσο και σε θυγατρικές/παραρτήματα σε άλλες χώρες της ΕΕ, όπως η Ελλάδα, όπου διερευνώνται ή διερευνήθηκαν σκάνδαλα δωροδοκίας;
2. Ποιες διαδικασίες ερευνών και επιβολής κυρώσεων ενεργοποίησαν οι αρμόδιες δημόσιες αρχές εποπτείας των ελεγκτικών εταιρειών στη Γερμανία και την Ελλάδα και ποιες κυρώσεις επέβαλαν;
3. Έχει διαπιστωθεί από την Επιτροπή πλημμελής εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την εποπτεία των ελεγκτικών εταιρειών σε χώρες της ΕΕ, όπως η Γερμανία;

 Απάντηση του Λόρδου Χιλ εξ ονόματος της Επιτροπής (22.5.2015)
Μετά τις ανεπάρκειες που παρατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών στην ενωσιακή αγορά ελεγκτικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων σημαντικών αδυναμιών ελέγχου, οι συννομοθέτες θέσπισαν, τον Απρίλιο του 2014, νέους ενωσιακούς κανόνες όσον αφορά τον υποχρεωτικό έλεγχο. Ήδη σήμερα τα κράτη μέλη προβαίνουν στην εφαρμογή των κανόνων, οι οποίοι πάντως θα τυγχάνουν υποχρεωτικής εφαρμογής από τον Ιούνιο του 2016.

Η ισχυρή εποπτεία του ελέγχου είναι ζωτικής σημασίας παράγοντας αποκατάστασης της εμπιστοσύνης των επενδυτών και συμβολής στην ενίσχυση των ενδοενωσιακών ροών κεφαλαίων. Βάσει των κανόνων της ΕΕ, οι οποίοι διέπουν τις ελεγκτικές δραστηριότητες, η εποπτεία του υποχρεωτικού ελέγχου διενεργείται σε εθνικό επίπεδο. Τα εθνικά συστήματα δημόσιας εποπτείας είναι εκείνα που βαρύνονται με την ευθύνη διεξαγωγής ερευνών και θέσπισης των αναγκαίων μέτρων, συμπεριλαμβανομένης, εφόσον αυτή κρίνεται σκόπιμη, της επιβολής κυρώσεων.

Η Επιτροπή εργάζεται από κοινού με τα κράτη μέλη και τις εθνικές αρχές, ώστε να εξασφαλιστεί ότι η εποπτεία διενεργείται σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ. Στο παρόν στάδιο, η Επιτροπή δεν διαθέτει στοιχεία, βάσει των οποίων να αποδεικνύεται ότι τα – σε εθνικό επίπεδο – εφαρμοζόμενα συστήματα δημόσιας εποπτείας είναι ακατάλληλα. Ωστόσο, οι νέοι κανόνες της ΕΕ θα ενισχύσουν έτι περαιτέρω την εποπτεία του ελέγχου ανά την Ένωση. Οι εθνικές αρχές θα αποκτήσουν πρόσθετες εξουσίες. Η ενίσχυση του καθεστώτος επιβολής κυρώσεων θα συμβάλει στην επιβολή της συμμόρφωσης και στη θέσπιση αυστηρότερων απαιτήσεων όσον αφορά τις οντότητες δημοσίου συμφέροντος. Η Επιτροπή θα εξασφαλίσει ότι οι νέοι κανόνες εφαρμόζονται σωστά και με συνέπεια, προς όφελος των επενδυτών – και της οικονομίας γενικότερα.

Πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια για το άρθρο "Δημήτρης Παπαδημούλης: «Ευθύνες ελεγκτικών εταιρειών σε σκάνδαλα δωροδοκίας»"

    Αφήστε το σχόλιο σας


    *