Ανεπαρκές το πλαίσιο δημιουργίας και χρηματοδότησης Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων στην ΕΕ

Συντάκτης:
Εκτυπώστε το άρθρο

Ανεπαρκές και αόριστο παραμένει το πλαίσιο δημιουργίας και χρηματοδότησης των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων στην Ευρώπη, σύμφωνα με την απάντηση της Επιτροπής στην ερώτηση που είχε υποβάλει ο Κώστας Χρυσόγονος σχετικά με την αξιοπιστία του τρόπου παροχής κονδυλίων και την αξιοποίησή τους. Στην απάντησή του ο Επίτροπος Oettingerπαραδέχθηκε πως παρότι υφίσταται υποχρέωση συμμόρφωσης προς τους γενικούς δημοσιονομικούς κανόνες της ΕΕ, δεν υπάρχει συγκεκριμένος ορισμός σχετικά με τη μορφή και το αντικείμενο των ΜΚΟ, ενώ δεσμεύτηκε πως η Επιτροπή θα εξετάσει τη βελτίωση των δεδομένων στο Σύστημα Δημοσιονομικής Διαφάνειας.

 

Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης και της απάντησης:

 

H Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει προβλέψει μέχρι σήμερα κάποιον σαφή ορισμό για τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ). Επίσης, δεν διαθέτει ειδικούς κανόνες σχετικά με τη χρηματοδότησή τους ούτε κάποιο σύστημα που να επιτρέπει την ακριβή ανάλυση της χρηματοδότησης που παρέχεται σε αυτές από πόρους της ΕΕ. Ομοίως παρατηρείται έλλειμμα στους κανόνες διαφάνειας και λογοδοσίας των ΜΚΟ, ιδίως  σε σχέση με την αξιοποίηση των χρηματοδοτήσεων που λαμβάνουν από την ΕΕ. Αδυναμίες εντοπίζονται και στην αρχειοθέτηση των επιχορηγήσεων, στην ανάλυση του τρόπου διαχείρισης αυτών, αλλά και στα κριτήρια βάσει των οποίων αυτές εγκρίνονται και κατανέμονται σε δίκτυα ΜΚΟ. Είναι χαρακτηριστικό ότι η αρμόδια Ευρωπαϊκή Υπηρεσία καταπολέμησης της απάτης (OLAF) δεν έχει πρακτικά τη δυνατότητα να παρέχει πληροφορίες σχετικά με ενδεχόμενες καταχρήσεις κονδυλίων από ΜΚΟ, ενώ δεν υπάρχουν σχετικά στατιστικά στοιχεία.

Ερωτάται η Επιτροπή:

  1. Θεωρεί ικανοποιητικό τον τρόπο χρηματοδότησης των ΜΚΟ;
  2. Θεωρεί ότι τα ευρωπαϊκά κονδύλια που οι ΜΚΟ λαμβάνουν  αξιοποιούνται κατά τον βέλτιστο τρόπο;
  3. Πώς προτίθεται να δράσει για την αντιμετώπιση των ανωτέρω αδυναμιών;

 

Απάντηση του κ. Oettinger

εξ ονόματος της Επιτροπής

 

 

Η χρηματοδότηση που παρέχεται σε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) προϋποθέτει τη συμμόρφωση προς τους γενικούς δημοσιονομικούς κανόνες της ΕΕ που θεσπίζονται στον δημοσιονομικό κανονισμό. Οι εν λόγω κανόνες εξασφαλίζουν τη λογοδοσία, τη διαφάνεια και την προβολή της χρηματοδότησης της ΕΕ, π.χ. οι αιτούντες χρηματοδότηση από την ΕΕ υποχρεούνται να υπογράφουν δήλωση με την οποία βεβαιώνεται ότι δεν τελούν σε κατάσταση αποκλεισμού (π.χ. δεν έχουν διαπράξει απάτη, παρατυπίες, σοβαρή παραβίαση υποχρεώσεων, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κ.λπ.). Οι αιτούντες υποχρεούνται επίσης να αποκαλύπτουν τις πηγές χρηματοδότησης του σχετικού έργου, καθώς και τα ονόματα όλων των δικαιούχων και οντοτήτων που συνδέονται με αυτούς με σαφείς νομικούς ή κεφαλαιακούς δεσμούς και οι οποίοι θα συμμετάσχουν στην υλοποίηση του εν λόγω έργου. Κατά την πληρωμή, η Επιτροπή κάνει δεκτές μόνον τις δαπάνες που εμφαίνονται στους λογαριασμούς των εν λόγω οντοτήτων.

 

Επιπλέον, όπως επιβεβαιώνεται από τη μελέτη στην οποία γίνεται αναφορά στην ερώτηση, είναι αδύνατον ένας και μόνο ορισμός να καλύψει την μεγάλη ποικιλία νομικών μορφών στα κράτη μέλη και σε άλλες δικαιούχους χώρες. Σε αυτή την περίπτωση, το αποτέλεσμα θα ήταν να παρεμποδίζεται η πρόσβαση ορισμένων μη κερδοσκοπικών οργανώσεων στη χρηματοδότηση της ΕΕ.

 

Η Επιτροπή θα εξετάσει την εναρμόνιση των απαιτήσεων προβολής και την περαιτέρω βελτίωση των δεδομένων στο Σύστημα Δημοσιονομικής Διαφάνειας με τη συστηματική καταγραφή σε αυτό όλων των μελών κοινοπραξίας που λαμβάνουν επιχορηγήσεις από την ΕΕ.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια για το άρθρο "Ανεπαρκές το πλαίσιο δημιουργίας και χρηματοδότησης Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων στην ΕΕ"

    Αφήστε το σχόλιο σας


    *