Πρεσβεία της Ελλάδας στο Βέλγιο: αυξάνεται η περίοδος ισχύος των ελληνικών διαβατήριων

Συντάκτης:
Εκτυπώστε το άρθρο

Σύμφωνα με το Άρθρο 87 «Ρυθμίσεις για την έκδοση διαβατηρίου» του Νόμου 4962/2022 (ΦΕΚ 148/Α’/28.07.2022), η διάρκεια ισχύος των ελληνικών διαβατηρίων που εκδίδονται μετά από την 1η Σεπτεμβρίου 2022, σε ενήλικες και σε ανήλικους άνω των 14 ετών, τροποποιείται από τα πέντε (5) στα δέκα (10) έτη, χωρίς να μεταβάλλονται τα απαιτούμενα πάγια τέλη χαρτοσήμου. Η ισχύς των διαβατήριων για ανήλικους έως 14 ετών παραμένει τριετής.

Για την ενημέρωση σας παρατίθεται το σχετικό άρ.87 του νόμου 4962/2022 (ΦΕΚ Τεύχος A’ 148/28.07.2022):
Άρθρο 87
Ρυθμίσεις για την έκδοση διαβατηρίου –
Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 2 π.δ. 25/2022
1. Στην παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 25/2022 (Α ́ 66), τροποποιείται η διάρκεια ισχύος των διαβατηρίων από πέντε (5) σε δέκα (10) έτη από την έκδοσή τους και η παρ. 1 του άρθρου 2 διαμορφώνεται ως εξής:
«1. Η διάρκεια ισχύος των διαβατηρίων καθορίζεται σε δέκα (10) έτη από την έκδοσή τους για τα διαβατήρια των ενηλίκων, καθώς και των ανηλίκων που έχουν συμπληρώσει τα δεκατέσσερα (14) έτη της ηλικίας τους και τρία (3) έτη για τα διαβατήρια των λοιπών ανηλίκων.».
2. Για τα έτη, μετά από τα πρώτα πέντε (5) έτη ισχύος του διαβατηρίου και μέχρι τη συμπλήρωση της δεκαετούς ισχύος του, δεν οφείλονται επιπρόσθετα πάγια τέλη χαρτοσήμου.
3. Το παρόν εφαρμόζεται για τα διαβατήρια που εκδίδονται από την 1η.9.2022.

Δεν υπάρχουν σχόλια για το άρθρο "Πρεσβεία της Ελλάδας στο Βέλγιο: αυξάνεται η περίοδος ισχύος των ελληνικών διαβατήριων"

    Αφήστε το σχόλιο σας


    *