Εκλέχθηκε τακτικό μέλος ο ευρωβουλευτής Θόδωρος Σκυλακάκης.

Συντάκτης:
Εκτυπώστε το άρθρο

Λάβαμε το ακόλουθο δελτίο τύπου από την Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη:
Τακτικό μέλος της νεοσυσταθείσας Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το Οργανωμένο έγκλημα, τη διαφθορά και τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκλήματα, εκλέχθηκε σήμερα από την Ολομέλεια του Σώματος, ο Θόδωρος Σκυλακάκης, ευρωβουλευτής της Ομάδας της Συμμαχίας των Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη και υπεύθυνος του τομέα Οικονομικών της Δημοκρατικής Συμμαχίας.
Πρόκειται για ειδική Επιτροπή που σκοπό έχει την καταπολέμηση της διαφθοράς, του οργανωμένου εγκλήματος, τα έσοδα από παράνομες δραστηριότητες, το ξέπλυμα χρήματος κ.λπ.
Η Επιτροπή, μεταξύ άλλων, έχει αρμοδιότητες:
-να αναλύσει και να αξιολογήσει την έκταση του οργανωμένου εγκλήματος, της διαφθοράς και του ξεπλύματος χρήματος, τις επιπτώσεις για την Ένωση και τα κράτη μέλη και να προτείνει κατάλληλα μέτρα για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των απειλών αυτών, σε ευρωπαϊκό, διεθνές και εθνικό επίπεδο.
-να αναλύσει και να αξιολογήσει την τρέχουσα εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας σχετικά με το οργανωμένο έγκλημα, τη διαφθορά και το ξέπλυμα χρήματος, καθώς και άλλων συναφών πολιτικών, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η νομοθεσία και η πολιτική της ΕΕ βασίζονται σε στοιχεία και υποστηρίζονται από τις καλύτερες διαθέσιμες εκτιμήσεις για την απειλή, καθώς και να παρακολουθεί τη συμβατότητά τους με τα θεμελιώδη δικαιώματα, σύμφωνα με τα άρθρα 2 και 6 της ΕΕ, ιδίως στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ και τις αρχές της εξωτερικής δράσης της Ένωσης.
-να εξετάζει και να ελέγχει την εφαρμογή του ρόλου και των δραστηριοτήτων των οργανισμών Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ (όπως Europol, COSI, Eurojust) που ασχολούνται με θέματα τα οποία σχετίζονται με το οργανωμένο έγκλημα, τη διαφθορά και το ξέπλυμα χρήματος κ.λπ.
Η Επιτροπή, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, θα πραγματοποιεί τις αναγκαίες επαφές-επισκέψεις και θα διοργανώνει ακροάσεις με τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή θεσμικά όργανα, τα εθνικά κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών και τρίτων χωρών, τις αρμόδιες υπηρεσίες καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος και της διαφθοράς, τα όργανα της Δικαιοσύνης, την επιστημονική κοινότητα, την κοινωνία των πολιτών, θύματα του οργανωμένου εγκλήματος και όλους όσους σχετίζονται με τις αρμοδιότητες και τους σκοπούς της.
Η ειδική Επιτροπή μπορεί να διατυπώνει συστάσεις σχετικά με τα μέτρα και τις πρωτοβουλίες που πρέπει να ληφθούν, σε στενή συνεργασία με άλλα αρμόδια θεσμοθετημένα όργανα και η θητεία της ορίζεται στους 12 μήνες με δυνατότητα παράτασης. Στη διάρκεια της θητείας της, θα υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μια ενδιάμεση έκθεση και μια τελική έκθεση με συστάσεις σχετικά με το μέτρα και πρωτοβουλίες που πρέπει να ληφθούν, για την καταπολέμηση της διαφθοράς, του οργανωμένου εγκλήματος, τα έσοδα από παράνομες δραστηριότητες, το ξέπλυμα χρήματος κ.λπ.
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΠΗΣ
Τα εκλεγμένα τακτικά μέλη της Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το Οργανωμένο έγκλημα, τη διαφθορά και τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκλήματα, είναι τα εξής:
PPE (17)
  BUSUTTIL Simon 
  COELHO Carlos 
  DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA Agustín 
  GALLO Marielle 
  GIANNAKOU Marietta 
  HANKISS Ágnes 
  HOHLMEIER Monika 
  IACOLINO Salvatore 
  MACOVEI Monica Luisa 
  MASTELLA Clemente 
  MATHIEU Véronique 
  MITCHELL Gay 
  NEDELCHEVA Mariya 
  PIRKER Hubert 
  VOSS Axel 
  ZÁBORSKÁ Anna 
  ZWIEFKA Tadeusz 
S&D (12)
  BORSELLINO Rita 
  BOZKURT Emine 
  CASTEX Françoise 
  CROCETTA Rosario 
  ENCIU Ioan 
  FAJON Tanja 
  FLAŠÍKOVÁ BEŇOVÁ Monika 
  IOTOVA Iliana Malinova 
  LÓPEZ AGUILAR Juan Fernando 
  MORAES Claude 
  WEIDENHOLZER Josef 
  WEILER Barbara 
 ALDE (5)
  ALFANO Sonia 
  NEWTON DUNN Bill 
  SCHMIDT Olle 
  SKYLAKAKIS Theodoros 
  WEBER Renate 
Verts/ALE (3)
  CANFIN Pascal 
  STAES Bart 
  TAVARES Rui 
ECR (3)
  FAJMON Hynek 
  KIRKHOPE Timothy 
  McINTYRE Anthea 
GUE/NGL (2)
  de JONG Cornelis 
  SØNDERGAARD Søren Bo 
EFD (2)
  BORGHEZIO Mario 
  PAKSAS Rolandas 
NI (1)
  COLMAN Trevor 

Δεν υπάρχουν σχόλια για το άρθρο "Εκλέχθηκε τακτικό μέλος ο ευρωβουλευτής Θόδωρος Σκυλακάκης."

    Αφήστε το σχόλιο σας


    *