Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ετήσια συντήρηση του κήπου της κατοικίας του Μονίµου Αντιπροσώπου της Ελλάδας στην Ε.Ε

Συντάκτης:
Εκτυπώστε το άρθρο

«Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ετήσια συντήρηση του κήπου της κατοικίας του Μονίµου Αντιπροσώπου της Ελλάδας στην Ε.Ε.»

H Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην Ε.Ε.., έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προσκαλεί για την υποβολή πρότασης-προσφοράς για την απευθείας ανάθεση, µε υπογραφή σχετικής σύμβασης, της ετήσιας συντήρησης του κήπου της κατοικίας του Μονίμου Αντιπροσώπου, προὐπολογισθείσας δαπάνης είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000.006), συμπερίλαμβανοµένου του ΦΠΑ, σύμφωνα µε τον επισυναπτόµενο πίνακα τεχνικών προδιαγραφών.

Η προς αξιολόγηση προσφορά, θα πρέπει να περιλαμβάνει:

α) Την τιµή ανά µήνα και έτος, συμπερίλαμβανομµένων κρατήσεών και ΦΠΑ, καθώς και τη συνολική αξία των παρεχόμενων υπηρεσιών, εργασιών, προμήθειας απαραίτητου υλικού, η οποία δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το συνολικό προβλεπόμενο προὐπολογισμό της.
β) Τη χρονική διάρκεια ισχύος τής προσφοράς.

Το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιµής. Η/Όι προσφορά/ές πρέπει να πληροί/ουν στο σύνολό της/τους τις οριζόµενες τεχνικές προδιαγραφές και η συνολική δαπάνη της/τους,  συμπεριλαμβανομένων όλων των εξόδων, δεν πρέπει να ὑπερβαίνει το ποσό τῶν είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,006), συμπερίλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Οι προσφορές µπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά (σε µορφή ΡΡΕ) στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: adminfin@rp-grece.be ή να αποσταλούν/κατατεθούν σε έντυπη µορφή (κλειστό φάκελο) στη γραμματεία της Ο.Μ.Διοίκησης-Οργάνῶσης τής ΜΑΕΕ (19-21 Rue Jacques De Lalaing, 1040 Bruxelles), το αργότερο µέχρι και την 15η Δεκεμβρίου και ώρα 17.00μ.μ., µε αναγραφή της σχετικής εν θέµατι ένδειξης. Οι εκπρόθεσµα υποβαλλόµενες προσφορές δε θα ληφθούν υπόψη.

Πριν τήν ανάθεση ο ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει:

1. φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα,
2. ποινικό µητρώο,
3. πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης-νοµιµοποιητικά έγγραφα σύστασης
4.ΙΒΑΝ λογαριασμού τραπέζης.

Η Μόνιμη Αντιπροσωπεία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει απὀ τους συμμετόχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση / αξιολόγηση των προσφορών, οι δε ανάδοχοι υποχρεούνται να τα παρέχουν. Επιπλέον, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα για µαταίωση της διαδικασίας και την επανάληψή της µε τροποποίηση ή µη των όρων. Οι συμµετέχοντες δεν έχουν καμία οικονομική απαίτηση σε τέτοια περίπτωση. Δε θα λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονοµικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να ὑποβάλουν προσφορά. Η απόφαση ανάθεσης θα κοινοποιηθεί ηλεκτρονικά στον ανάδοχο φορέα.

Επισυνάπτεται ο πίνακας περιγραφής των απαραίτητων εργασιών / παρεμβάσεων (σε μορφή PDF).

Δεν υπάρχουν σχόλια για το άρθρο "Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ετήσια συντήρηση του κήπου της κατοικίας του Μονίµου Αντιπροσώπου της Ελλάδας στην Ε.Ε"

    Αφήστε το σχόλιο σας


    *