Προκήρυξη θέσης συμβασιούχου ορισμένου χρόνου στην ΜΑΕΕ

Συντάκτης:
Εκτυπώστε το άρθρο

Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΑ ΕΕ) προκηρύσσει την άμεση πλήρωση μιας (1) θέσης τηλεφωνητή/τριας, με συνεισφορά σε πρόσθετα καθήκοντα και διεκπεραιωτικές εργασίες εντός και εκτός της ΜΑ ΕΕ, πλήρους απασχόλησης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 2 ετών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη διάταξη του άρθρου 422, του Νόμου 4781/2021.

Aκαθάριστες αποδοχές: 2.360 ΕΥΡΩ, μηνιαίως.

Οι ενδιαφερόμενοι/νες, θα πρέπει να διαθέτουν τα εξής προσόντα:

-    Να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους.
–    Να είναι μόνιμοι/ες κάτοικοι Βελγίου.
–    Να έχουν καλή γνώση της Ελληνικής και Γαλλικής γλώσσας. Η γνώση της Αγγλικής ή/και της Ολλανδικής γλώσσας θα συνεκτιμηθεί.
–    Να είναι κάτοχοι  Απολυτηρίου Λυκείου ή ισοδύναμου τίτλου Ιδρύματος Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής. Τυχόν πρόσθετα προσόντα (λχ πρόσθετες σπουδές, γνώση χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών) θα συνεκτιμηθούν.
–    Να είναι κάτοχοι διπλώματος οδήγησης.
–    Να διαθέτουν σοβαρότητα, υπευθυνότητα, εχεμύθεια και ευχέρεια επικοινωνίας. Να διέπονται από προθυμία, εργατικότητα, ευελιξία και πνεύμα συνεργασίας.
–    Να διαθέτουν λευκό ποινικό μητρώο.

Κατά την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων θα συνεκτιμηθεί η εν γένει εργασιακή εμπειρία των υποψηφίων, στο πλαίσιο παροχής υποστηρικτικής εργασίας για την εύρυθμη λειτουργία της Αρχής, εντός και εκτός γραφείου. Αναλόγως των υπηρεσιακών αναγκών, ο/η κάτοχος της θέσης, πέραν της παροχής υπηρεσιών τηλεφωνητή – οι οποίες συμπεριλαμβάνουν την υποδοχή και ηλεκτρονική καταγραφή κοινού και επισκεπτών -, θα συνεισφέρει στην εξυπηρέτηση διαφόρων λειτουργικών αναγκών της Αρχής. Ενδεικτικά, αναφέρονται η διεκπεραίωση ταχυδρομείου, καθώς και η μεταφορά δεμάτων/αντικειμένων, εγγράφων – αλληλογραφίας και προσώπων/επισκεπτών, συνδράμοντας σε υπηρεσίες διοικητικής μέριμνας.

Οι άρρενες Έλληνες πολίτες θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται να αποστείλουν αίτηση, επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος (lettre de motivation), αντίγραφο διαβατηρίου ή/και ταυτότητας, σύντομο βιογραφικό σημείωμα, καθώς και υπεύθυνη δήλωση με την οποία δεσμεύονται να προσκομίσουν τα πρωτότυπα δικαιολογητικά, εφόσον τους ζητηθούν. Στην αίτηση, εκτός από τη διεύθυνση υποψηφίου/ας πρέπει να υπάρχει ηλεκτρονική διεύθυνση και τηλέφωνο για επικοινωνία.

Ο σχετικός φάκελος, με συμπερίληψη συνόλου στοιχείων που, κατά την κρίση τους, τεκμηριώνει τα προσόντα – καταλληλότητα για την πλήρωση της ως άνω θέσης, θα πρέπει να αποσταλεί μέχρι τις 12 Δεκεμβρίου 2021, ως ακολούθως:

Ταχυδρομικώς στη διεύθυνση:
Représentation Permanente de la Grèce auprès de l’UE
Rue Jacques de Lalaing 19-21, 1040, Bruxelles
Υπόψη :Oργανικής Μονάδας Διοίκησης και Οργάνωσης
με την ένδειξη “ Προκήρυξη πλήρωσης θέσης”

ή ηλεκτρονικώς στη διεύθυνση: hr@rp-grece.be

Η διαδικασία επιλογής θα πραγματοποιηθεί αρχικά με έλεγχο και αξιολόγηση των τυπικών προσόντων των αιτούντων και, ακολούθως, με προσωπική συνέντευξη ή πρακτική δοκιμασία (γραπτή ή προφορική) όσων υποψηφίων επιλεγούν.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια για το άρθρο "Προκήρυξη θέσης συμβασιούχου ορισμένου χρόνου στην ΜΑΕΕ"

    Αφήστε το σχόλιο σας


    *