Προκήρυξη για πρόσληψη σε μια θέση Κλητήρα στην Πρεσβεία της Ελλάδος στη Γαλλία

Συντάκτης:
Εκτυπώστε το άρθρο

H Πρεσβεία της Ελλάδος στη Γαλλία προκηρύσσει μία (1) θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου χρόνου, διετούς διάρκειας, ως κατωτέρω:

Μία (1) θέση Κλητήρα με μεικτές μηνιαίες αποδοχές 2.200,00 ευρώ

Απαιτούμενα προσόντα των υποψηφίων:

• Μόνιμοι κάτοικοι Γαλλίας με ελληνική ή άλλη υπηκοότητα.
• Κατώτερο όριο ηλικίας το 21ο έτος συμπληρωμένο και ανώτατο το 60ο έτος.
• Εφόσον Έλληνες υπήκοοι, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.
• Να διαθέτουν εμπειρία σχετική με τη διοργάνωση εκδηλώσεων και να είναι πρόθυμοι/ες να συνδράμουν στην προετοιμασία αυτών. Κυρίως όμως να παράσχουν τις υπηρεσίες τους στο κτίριο της Πρεσβείας (γενικότερη επιστασία, συμβολή στην προετοιμασία εκδηλώσεων και λοιπών διοργανώσεων κ.λ.π.).
• Να γνωρίζουν τη γαλλική ή αγγλική γλώσσα. Η επαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν.
• Να έχουν εμπειρία και προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση.
• Να προσκομίσουν αντίγραφο Ποινικού Μητρώου.

Ο/η προσλαμβανόμενος/η εφόσον έχει την ελληνική ιθαγένεια, μπορεί με αίτησή του/της να υπαχθεί στην ελληνική νομοθεσία περί κοινωνικών ασφαλίσεων ή να ασφαλισθεί σε επιτόπιο ασφαλιστικό φορέα, αν παρέχεται η σχετική δυνατότητα. Το ασφαλιστικό καθεστώς των αλλοδαπών διέπεται από την επιτόπια νομοθεσία. Οι ασφαλιστικές εργοδοτικές εισφορές βαρύνουν, σε κάθε περίπτωση, το Ελληνικό Δημόσιο.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να αποστείλουν επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος (lettre de motivation), βιογραφικό σημείωμα, καθώς και υπεύθυνη δήλωση, με την οποία δεσμεύονται να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, εφόσον τους ζητηθεί. Ο σχετικός φάκελλος θα πρέπει να αποστέλλεται, ταχυδρομικώς, στην Πρεσβεία Παρισίων στην κατωτέρω διεύθυνση, μέχρι και την Παρασκευή 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙOY 2021:

Ambassade de Grèce
17 rue Auguste Vacquerie
Paris 75116 France

Tel: 0147237228
Fax: 0147237385

 

Δεν υπάρχουν σχόλια για το άρθρο "Προκήρυξη για πρόσληψη σε μια θέση Κλητήρα στην Πρεσβεία της Ελλάδος στη Γαλλία"

    Αφήστε το σχόλιο σας


    *