Προκήρυξη θέσης εργασίας Κλητήρα στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ

Συντάκτης:
Εκτυπώστε το άρθρο

Η ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΝΑΤΟ προκηρύσσει την άμεση πλήρωση μίας (1) θέσης εργασίας ΚΛΗΤΗΡΑ πλήρους απασχόλησης με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 2 ετών, για παροχή εργασίας γενικών γραμματειακών καθηκόντων, υποστηρικτικών της εύρυθμης λειτουργίας της Αρχής.

Ακαθάριστες αποδοχές 2.400 ευρώ μηνιαίως.

Οι ενδιαφερόμενοι/νες, θα πρέπει να διαθέτουν τα εξής προσόντα:

· Να είναι μόνιμοι κάτοικοι ΒΕΛΓΙΟΥ με ελληνική ή άλλη υπηκοότητα.

· Να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 60ο έτος.

· Να είναι κάτοχοι Απολυτηρίου Γυμνασίου ή Λυκείου ή ισοδύναμου τίτλου ιδρύματος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής. Τυχόν επιπρόσθετα ακαδημαϊκά προσόντα ασφαλώς θα συνεκτιμηθούν.

· Να έχουν άριστη γνώση της Ελληνικής, της Γαλλικής και πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Τυχόν γνώση της Ολλανδικής γλώσσας θα συνεκτιμηθεί.

· Να διαθέτουν οργανωτικές ικανότητες, καθώς και πολύ καλή γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή. Τυχόν επαρκής εργασιακή εμπειρία σε αντίστοιχα καθήκοντα θα συνεκτιμηθεί.

· Να διαθέτουν σοβαρότητα, εχεμύθεια και ευχέρεια επικοινωνίας. Να διέπονται από προθυμία, εργατικότητα και πνεύμα συνεργασίας.

· Οι άρρενες Έλληνες υπήκοοι θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί μόνιμα από αυτές.

· Να διαθέτουν λευκό ποινικό μητρώο
Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται να αποστείλουν το αργότερο έως Δευτέρα 20 Ιουνίου 2022, ηλεκτρονικώς στη διεύθυνση: «>greece.delegation@grdel-nato.be.: αίτηση, επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος (lettre de motivation), σύντομο βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφο διαβατηρίου ή ταυτότητας, καθώς και αποδεικτικό ιδιότητας μονίμου κατοίκου Βελγίου, αντίγραφο ποινικού μητρώου, καθώς και υπεύθυνη δήλωση με την οποία δεσμεύονται να προσκομίσουν τα πρωτότυπα δικαιολογητικά, εφόσον τους ζητηθούν.

Οι υποψήφιοι/ες, οι οποίοι πληρούν τα τυπικά προσόντα και προεπιλεγούν, θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη στα γραφεία της ΜΑ ΝΑΤΟ, έως Πέμπτη 30 Ιουνίου 2022.

Δεν υπάρχουν σχόλια για το άρθρο "Προκήρυξη θέσης εργασίας Κλητήρα στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ"

    Αφήστε το σχόλιο σας


    *