Προκήρυξη θέσης κλητήρα στην Ελληνική Πρεσβεία στις Βρυξέλλες

Συντάκτης:
Εκτυπώστε το άρθρο

Η Ελληνική Πρεσβεία στις Βρυξέλλες προκηρύσσει την άμεση πλήρωση μίας (1) θέσης Κλητήρα στην Πρεσβεία, πλήρους απασχόλησης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 2 ετών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του άρθρου 422 του Ν.4781/2021 (ΦΕΚ Α΄ 31 από 28.02.2021)

Οι ενδιαφερόμενοι/νες, θα πρέπει να διαθέτουν τα εξής προσόντα:

 Να έχουν συμπληρώσει το 21ο της ηλικίας τους.
 Να είναι μόνιμοι/ες κάτοικοι Βελγίου.
 Να έχουν αρίστη γνώση της Ελληνικής γλώσσας, της Γαλλικής Γλώσσας και καλές γνώσεις Αγγλικής.
 Γνώση και της Ολλανδικής Γλώσσας θα συνεκτιμηθεί.
 Να είναι κάτοχοι τουλάχιστον Απολυτηρίου Λυκείου και να είναι κάτοχοι Αποδεικτικών Γλωσσομάθειας των ως άνω γλωσσών.
 Να είναι κάτοχοι Διπλώματος Οδήγησης αυτοκινήτου .
 Να διαθέτουν σοβαρότητα, εχεμύθεια και ευχέρεια επικοινωνίας.
 Να διαθέτουν λευκό ποινικό μητρώο.

Τυχόν σχετική προϋπηρεσία / επαγγελματική εμπειρία σε περιβάλλον εργασίας δίγλωσσο θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν.

Οι άρρενες Έλληνες πολίτες θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται να αποστείλουν αίτηση, επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος (lettre de motivation), αντίγραφο διαβατηρίου ή ταυτότητας, σύντομο βιογραφικό σημείωμα, καθώς και υπεύθυνη δήλωση με την οποία δεσμεύονται να προσκομίσουν τα πρωτότυπα δικαιολογητικά, εφόσον τους ζητηθούν.

Ο σχετικός φάκελος, με συμπερίληψη συνόλου στοιχείων που, κατά την κρίση τους, τεκμηριώνει τα προσόντα – καταλληλότητα για την πλήρωσης της ως άνω θέσης, θα πρέπει να αποσταλεί έως 10 Σεπτεμβρίου 2023, ως ακολούθως:

Ταχυδρομικώς στη διεύθυνση:
AMBASSADE DE GRECE
Rue des Petits Carmes 6
1000 Bruxelles Belgique

Υπόψη: Oργανικής Μονάδας Διοίκησης και Οργάνωσης με την ένδειξη “ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ 1 ΘΕΣΗΣ ΚΛΗΤΗΡΑ ΣΤΗΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ.

ή ηλεκτρονικώς στη διεύθυνση: greekembassy@skynet.be

ή αυτοπροσώπως στην Γραμματεία της Πρεσβείας Rue des Petits Carmes 6 1000 Bruxelles στον 5ο όροφο.

Οι υποψήφιοι/ες οι οποίοι πληρούν τα τυπικά προσόντα θα κληθούν σε συνέντευξη.

Δεν υπάρχουν σχόλια για το άρθρο "Προκήρυξη θέσης κλητήρα στην Ελληνική Πρεσβεία στις Βρυξέλλες"

    Αφήστε το σχόλιο σας


    *