Προκήρυξη Διαγωνισμού για επισκευές στο Ελληνικό Σχολείο Βρυξελλών

Συντάκτης:
Εκτυπώστε το άρθρο

Η Σχολική Επιτροπή του Eλληνικού Σχολικού Συγκροτήματος Βρυξελλών προκηρύσσει Δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου επισκευαστικών έργων του Ελληνικού Σχολείου Βρυξελλών, που βρίσκεται στην διεύθυνση: Joseph Claes 91, 1060 Saint Gilles.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 9 Ιουνίου 2021, ημέρα Τετάρτη, στο Γραφείο του Διευθυντή του Δημοτικού του παραπάνω Σχολείου, Rue Joseph, 1030 Bruxelles, ενώπιον των μελών της Σχολικής Επιτροπής, από τις 1 0 :00 π.μ. μέχρι τις 11:00π.μ.
(παράδοση προσφορών στις 08-06-2021 από 09:00 έως 10:00 π.μ.).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους Βελγικούς Νόμους. Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται εταιρίες και φυσικά
πρόσωπα που έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους, ανεξαρτήτως φύλου με την προϋπόθεση ότι μπορούν να εκδώσουν τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών.

Αν για οποιοδήποτε λόγο ο διαγωνισμός δε γίνει στην παραπάνω ημερομηνία είτε χρειαστεί να επαναληφθεί, ορίζεται ως
χρόνος επανάληψης η 16/06/21 στο γραφείο διευθυντή στη διεύθυνση του σχολείου: Joseph Claes 91, 1060 Saint Gilles.

Το έργο περιλαμβάνει επισκευές του κτιρίου «Κεστεκιδείου» (βλ. συννημένο)

Η πληρωμή θα γίνεται μέσω τραπέζης και απαιτεί απόδοση τιμολογίου.

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής του κάθε ενδιαφερόμενου στον πλειοδοτικό διαγωνισμό είναι:

α. Έγγραφη αίτηση με πλήρη στοιχεία για συμμετοχή του στο διαγωνισμό, συμπεριλαμβανομένου του εμπορικού μητρώου και ο αριθμός Φ.Π.Α.
β. Πιστοποιητικό της Βελγικής Φορολογικής Αρχής ότι η εταιρεία είναι φορολογικά εντάξει
γ. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου είτε ισοδύναμο αποδεικτικό έγγραφο
δ. Απόσπασμα Εμπορικού Μητρώου
ε. Προϋπηρεσία σε εργασίες επισκευών κτιρίων που να αποδεικνύεται από αντίγραφα σχετικών συμβάσεων και τιμολογίων πληρωμών.

Οι προσφορές και τα δικαιολογητικά θα παραδίδονται στη Σχολική Επιτροπή σε κλειστό φάκελο. Οι φάκελοι ανοίγονται παρουσία όσων υποψηφίων αναδόχων είναι παρόντες κατά την προκαθορισμένη ημέρα και ώρα. Ενστάσεις κατά του διαγωνισμού υποβάλλονται εντός 3 ημερών. Μετά την παρέλευση της παραπάνω ορισθείσης ώρας καμία προσφορά δεν θα γίνεται δεκτή.

Η Σχολική Επιτροπή έχει το δικαίωμα να μην κατακυρώσει το διαγωνισμό, εφόσον κρίνει τις προσφορές απαράδεκτες ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο κρίνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού ασύμφορο για το Ελληνικό Δημόσιο.

Οι συμμετέχοντες στον πλειοδοτικό διαγωνισμό θα πρέπει να γνωρίζουν ότι εφόσον τους ανατεθεί το έργο των επισκευών:
α) Απαγορεύεται η υπεκμίσθωση ή η καθοιονδήποτε τρόπο ολική ή μερική παραχώρησή του σε άλλο άτομο είτε εταιρεία.
β) Θα πρέπει να παρέχουν μηνιαίο τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών
γ) Το προσωπικό που χρησιμοποιείται να πληροί τις προϋποθέσεις της Βελγικής Νομοθεσίας σχετικά με την κοινωνική ασφάλιση.

Τα ανωτέρω θα αποτελούν όρους του συμβολαίου η δε μη τήρηση αυτών θα συνεπάγεται λόγο ακύρωσης της σύμβασης με την ανάληψη εκ μέρους του αναδόχου του έργου των οποιοδήποτε νομικών συνεπειών, συμπεριλαμβανομένων των
χρηματικών προστίμων, σε περίπτωση μη τήρησης της Βελγικής νομοθεσίας.

Σε περίπτωση παροχής πλημμελούς έργου εκ μέρους του αναδόχου, η σχολική επιτροπή δύναται να ακυρώσει άμεσα τη
σύμβαση.

Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της προκήρυξης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις Διευθύντριες των Σχολείων: Ελληνικό
Δημοτικό / Γυμνάσιο –Λύκειο Βρυξελλών ή στα τηλέφωνα 025342851 και 022037512.

* Επισυνάπτεται το έγγραφο της Προκήρυξης στα Ελληνικά, τα Γαλλικά, καθώς και η λίστα με τις εργασίες

Δεν υπάρχουν σχόλια για το άρθρο "Προκήρυξη Διαγωνισμού για επισκευές στο Ελληνικό Σχολείο Βρυξελλών"

    Αφήστε το σχόλιο σας


    *