Μεγάλη συνάντηση για την ψηφιοποίηση του αγροτικού τοµέα στις Βρυξέλλες

Συντάκτης:
Εκτυπώστε το άρθρο

«Η τεχνολογική εξέλιξη και βοήθεια είναι το κλειδί για την επιτυχία του αγρότη στον 21ο  αιώνα». Με τη φράση αυτή, ο επίτροπος Γεωργίας, Φιλ Χόγκαν, τονίζει τόσο τη σηµασία της ψηφιοποίησης του αγροτικού τοµέα, την ανάγκη χρήσης της, τη συµβολή της στην αντιµετώπιση παραγωγικών θεµάτων και τη µείωση του κόστους παραγωγής, όσο και τον «εξέχοντα ρόλο» που πρόκειται να έχει στην µετά το 2020 ΚΑΠ. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Ψηφιοποιώντας τη γεωργία και τις διατροφικές αλυσίδες αξίας», που συνδιοργάνωσαν οι Γενικές Διευθύνσεις Γεωργίας & Έρευνας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις 17 Νοεµβρίου στις Βρυξέλλες, κατέστη σαφές πως η ψηφιοποίηση της αγροτικής οικονοµίας, συµπεριλαµβανοµένων της γεωργίας και της παραγωγής τροφίµων, είναι µονόδροµος, λόγω των προκλήσεων που αντιµετωπίζουν σήµερα οι αγρότες.

Την εκδήλωση παρακολούθησαν 400 συµµετέχοντες από όλο το φάσµα της αγροδιατροφικής αλυσίδας. Από τους εκπροσώπους του τοµέα της γεωργίας και των τροφίµων, τους γεωργικούς συµβούλους, τις εταιρείες αγροτικής τεχνολογίας και τεχνολογίας τροφίµων µέχρι τους επιστήµονες, αλλά και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής. Όλοι οι παραπάνω συµφώνησαν στο γεγονός πως οι ψηφιακές τεχνολογίες έχουν αρχίσει, ήδη, να µετασχηµατίζουν τον τρόπο µε τον οποίο παράγονται τα τρόφιµα, τη διαχείριση της γης, τον τρόπο κατανάλωσης, ακόµα και τη διεξαγωγή της έρευνας, καθώς έως και το 70% του νέου γεωργικού εξοπλισµού που πωλείται σήµερα περιλαµβάνει τουλάχιστον ένα στοιχείο γεωργίας ακριβείας.

Ωστόσο, ο µετασχηµατισµός αυτός πρέπει να γίνει ακόµα πιο γρήγορα, τόνισε ο επίτροπος Γεωργίας, καθώς δεν επωφελούνται όλοι οι αγρότες από τα νέα αυτά δεδοµένα που προσφέρει η ψηφιοποίηση του αγροτικού τοµέα. «Οι αγρότες, σήµερα, καλούνται να παράγουν όλο και καλύτερα τρόφιµα, χρησιµοποιώντας λιγότερες εισροές, µειώνοντας παράλληλα το περιβαλλοντικό τους αποτύπωµα. Έχουν, επίσης, την πρόκληση να ανταποκρίνονται στις εξελισσόµενες απαιτήσεις των καταναλωτών, να προσαρµόζονται στα δεδοµένα της κλιµατικής αλλαγής, αλλά και στις ασταθείς παγκόσµιες αγορές».

Αύξηση της επένδυσης στην ψηφιοποίηση

Τον αδιαµφισβήτητο ρόλο της ΚΑΠ, αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη µελλοντική στήριξη της έρευνας και της καινοτοµίας, όσον αφορά τις ψηφιακές τεχνολογίες, έκανε σαφή µέσω της οµιλίας του ο Φιλ Χόγκαν. Τόνισε πως οι ανάγκες των γεωργών, των επιχειρήσεων τροφίµων και των πολιτών θα βρίσκονται στο επίκεντρο, όπως και η επιχειρηµατική ώθηση των αγροτών, αλλά και των νεοσύστατων επιχειρήσεων.

Για να πραγµατοποιηθούν τα παραπάνω, ο επίτροπος Γεωργίας τόνισε: «Στο πρόγραµµα εργασίας H2020 για το 2016-2017, περίπου 40 εκατοµµύρια ευρώ επενδύθηκαν σε έργα που δοκιµάζουν και αναπτύσσουν λύσεις βασισµένες σε τεχνολογίες ροµποτικής, µεγάλων δεδοµένων ή διαδικτύου. Στο πλαίσιο του νέου προγράµµατος εργασίας για το 2018-2020, θα ενισχύσουµε τις προσπάθειές µας µε πάνω από 100 εκατοµµύρια ευρώ, που θα επενδυθούν στον ψηφιακό µετασχηµατισµό της γεωργίας, και περίπου 40 εκατοµµύρια ευρώ σε προγράµµατα  εξατοµικευµένης διατροφής». Η άνοδος αυτής της πρόκλησης θα αποφέρει σαφή οφέλη, συµπλήρωσε, τόσο για τους αγρότες και τις αγροτικές περιοχές, όσο και για την κοινωνία στο σύνολό της.

Ο ρόλος των συνεταιρισµών

«Η ευφυής γεωργία είναι µία διαδικασία λήψης αποφάσεων, η οποία δεν καθορίζεται, αλλά βελτιστοποιείται µε τη χρήση της τεχνολογίας. Οι αγρότες και οι συνεταιρισµοί, µε την υποστήριξη της ΕΕ και µε ισχυρές συµβουλευτικές υπηρεσίες, θα εξακολουθούν να λαµβάνουν αποφάσεις ακόµα και στο πλαίσιο της ψηφιοποίησης. Το µέλλον του ευρωπαϊκού γεωργικού τοµέα είναι ανθρωποκεντρικό».

Αυτό ήταν το βασικό µήνυµα που απηύθυνε η Έλλη Τσιφόρου, υπεύθυνη του Γραφείου Βρυξελλών της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, η οποία κλήθηκε να συµµετάσχει στην Ολοµέλεια της εκδήλωσης, µαζί µε εκπροσώπους φορέων του αγροδιατροφικού τοµέα, προκειµένου να συζητήσουν ζητήµατα που έχουν να κάνουν µε τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις της ψηφιοποίησης του ευρωπαϊκού αγροδιατροφικού τοµέα.

Αναφερόµενη στη στρατηγική επένδυση της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ στο εθνικής εµβέλειας πρόγραµµα ευφυούς γεωργίας, που αναπτύσσει τα τελευταία δύο χρόνια µε την υποστήριξη της εταιρείας πληροφορικής και στρατηγικού της εταίρου NEUROPUBLIC ΑΕ, η κα Τσιφόρου τόνισε ότι «οι ευκαιρίες από την ψηφιοποίηση είναι τεράστιες και οι Έλληνες αγρότες και συνεταιρισµοί που συµµετέχουν στην προσπάθειά µας έχουν αρχίσει να βλέπουν τα πρώτα οικονοµικά οφέλη που κυµαίνονται σωρευτικά µεταξύ 27% – 52% ανάλογα µε τον τύπο της καλλιέργειας. Επιπλέον αυτών των σηµαντικών εξοικονοµήσεων, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και η συµβολή της τεχνολογίας στη βελτίωση του περιβαλλοντικού αντικτύπου της γεωργίας, ένα κρίσιµο και ευαίσθητο σηµείο που αποτελεί προτεραιότητα της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) σήµερα, αλλά και στο µέλλον».

Παράλληλα, σηµείωσε ότι «η επιχειρηµατική προσέγγιση της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, η οποία αφενός παρέχει την ευφυή γεωργία ως χαµηλού κόστους υπηρεσία, απαλάσσοντας τον αγρότη από το κόστος της επένδυσης, και αφετέρου συνεργάζεται, κατά κύριο λόγο, µε συνεταιρισµούς προκειµένου να πετύχει προστιθέµενη αξία σε επίπεδο ευρύτερων περιοχών, αποδεικνύει στην πράξη ότι η ψηφιακή επανάσταση αφορά και χώρες όπως η Ελλάδα, µε πολυτεµαχισµένο κλήρο και µεγάλο αριθµό ορεινών και µειονεκτικών περιοχών».

Τέλος, η κα Τσιφόρου απηύθυνε έκκληση στους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αναλάβουν πρωτοβουλίες, ώστε όλοι οι Ευρωπαίοι αγρότες και συνεταιρισµοί να είναι σε θέση να αδράξουν τις ευκαιρίες της ψηφιοποίησης. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, «δεν µπορούµε να αφήσουµε να τα αποφασίσει όλα η αγορά. Οφείλουµε να παρέχουµε στους εκπροσώπους του πρωτογενούς τοµέα κίνητρα και κατάλληλα εργαλεία πολιτικής, όπως επενδυτική στήριξη και ισχυρές συµβουλευτικές υπηρεσίες. Η επικείµενη ανακοίνωση της Επιτροπής για την ΚΑΠ µετά το 2020 θα πρέπει να θέσει επί τάπητος αυτά τα ζητήµατα και να προτείνει βιώσιµες λύσεις».

Οφέλη

Η επένδυση στην ψηφιοποίηση του αγροτικού τοµέα θα συµβάλει στη σύνδεση των γεωργικών εκµεταλλεύσεων µε παρόχους τεχνολογίας, επιστήµονες και άτοµα που µπορούν να χρηµατοδοτήσουν την καινοτοµία. Επίσης, θα στηρίξει την ανάπτυξη και τη χρήση της τεχνολογίας στις µικρότερες αγροτικές εκµεταλλεύσεις, καθώς και σε δραστηριότητες που συµβάλλουν στην εξήγηση και την ευαισθητοποίηση των αγροτών σχετικά µε τη δυναµική ψηφιοποίησης. «Χρειάζεται οι αγρότες να κατανοήσουν πλήρως τις κοινωνικοοικονοµικές προκλήσεις, τις οποίες θα αντιµετωπίσουν η γεωργία, η αλυσίδα τροφίµων και οι αγροτικές περιοχές και τον τρόπο µε τον οποίο η ψηφιοποίηση θα βοηθήσει στην αντιµετώπιση αυτών των προκλήσεων», τόνισε ο επίτροπος Γεωργίας.

 

Πηγή: euractiv.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια για το άρθρο "Μεγάλη συνάντηση για την ψηφιοποίηση του αγροτικού τοµέα στις Βρυξέλλες"

    Αφήστε το σχόλιο σας


    *