Ερώτηση του Κώστα Χρυσόγονου για τα δικαιώματα των ανηλίκων με αναπηρία

Συντάκτης:
Εκτυπώστε το άρθρο

Ερώτηση για τις δράσεις που προτίθεται να λάβει η Επιτροπή υπέρ των ανηλίκων με αναπηρία κατέθεσε ο Ευρωβουλευτής Κώστας Χρυσόγονος. Ο Ευρωβουλευτής, αναφερόμενος σε έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ζήτησε από την Επιτροπή να καταρτίσει Κατευθυντήριες Αρχές απευθυνόμενες προς τα Κράτη-Μέλη ώστε να διενεργείται έλεγχος της προς θέσπιση νομοθεσίας στα δικαιώματα των παιδιών με αναπηρία.

 

Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης:

 

Το άρθρο 10 ΣΛΕΕ προβλέπει πως η Ένωση επιδιώκει να καταπολεμήσει κάθε διάκριση λόγω αναπηρίας κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή των πολιτικών και των δράσεών της. Περαιτέρω, στο Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ περιλαμβάνεται το άρθρο 21 που απαγορεύει κάθε διάκριση λόγω, μεταξύ άλλων, αναπηρίας, ενώ το άρθρο 24 αναφέρεται στα δικαιώματα του παιδιού.

Σε έρευνα που διενεργήθηκε το 2013 για λογαριασμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις Πρακτικές των Κρατών-μελών για τα Παιδιά με Αναπηρίες αναδεικνύονται τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητα τα παιδιά αυτά, ενώ υπογραμμίζεται ότι δεν υπάρχει σαφής καταγραφή του συνολικού αριθμού παιδιών με αναπηρία που ζουν στα Κράτη-Μέλη. Στο τέλος της έρευνας περιλαμβάνεται  μια σειρά από συστάσεις που απευθύνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση[1].

Ερωτάται η Επιτροπή:

1)      Έχουν γίνει κάποια βήματα για την καταγραφή του ακριβούς αριθμού των ανηλίκων με αναπηρία στα Κράτη-Μέλη της Ένωσης;

2)      Σκοπεύει να καταρτίσει Κατευθυντήριες Αρχές για τη διενέργεια ελέγχου των επιπτώσεων της προτεινόμενης νομοθεσίας στους ανηλίκους σε εφαρμογή της αρχής του υπέρτερου συμφέροντος του ανηλίκου (“best interests of the child”), όπως καλείται από την εν λόγω έκθεση;

3)      Πότε αναμένεται η έκθεση Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την έκθεση των ανηλίκων με αναπηρία στη στοχευμένη βία;

 

 

[1] http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/474416/IPOL-LIBE_ET%282013%29474416_EN.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια για το άρθρο "Ερώτηση του Κώστα Χρυσόγονου για τα δικαιώματα των ανηλίκων με αναπηρία"

    Αφήστε το σχόλιο σας


    *