Διαδικασία αίτησης για πρακτική άσκηση στη ΜΑΕΕ για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Συντάκτης:
Εκτυπώστε το άρθρο

Η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδος στην ΕΕ προσφέρει τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης χωρίς αμοιβή για διάστημα (3) μηνών σε φοιτητές ή φοιτήτριες, που θα προταθούν από τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της Ελλάδας ή του Εξωτερικού. Διαδικαστικά, οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση admin_trainees@rp-grece.be , με κοινοποίηση απαραιτήτως στη Διπλωματική Ακαδημία ( ac_trainees@mfa.gr ):

(α) το βιογραφικό τους σημείωμα
(β) επιστολή, στην οποία θα αναγράφουν την Οργανική Μονάδα που τους ενδιαφέρει να πραγματοποιήσουν την πρακτική άσκηση (δυνατότητα αναγραφής δύο επιλογών με σειρά προτεραιότητας) και τη χρονική περίοδο που μπορούν να κάνουν την εν λόγω πρακτική (επιλογή ενός τριμήνου)
(γ) υπεύθυνη δήλωση (α) ότι παραιτούνται εγγράφως από κάθε οικονομική απαίτηση έναντι του Ελληνικού Δημοσίου και β) να είναι ασφαλισμένοι για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη (π.χ. ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης) και να έχουν ασφαλιστεί ιδιωτικά για γενική αστική ευθύνη και κατά ατυχήματος στο χώρο εργασίας (βλ. υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης).
(δ) συστατική επιστολή ενός τουλάχιστον καθηγητή του Ακαδημαϊκού Ιδρύματος που φοιτά ο ενδιαφερόμενος, για τις εκτός ERASMUS+ αιτήσεις για πρακτική άσκηση.

Η επιλογή της Οργανικής Μονάδας γίνεται βάσει του κάτωθι πίνακα και σύμφωνα με τα προσόντα που απαιτούνται (βλ. κριτήρια επιλογής).

Σημειώνεται ότι μετά την αποστολή σχετικού αιτήματος θα ακολουθήσει συνέντευξη του φοιτητή από τον Επικεφαλής της Οργανικής Μονάδας, εφόσον κριθεί ότι ο υποψήφιος διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα και υπάρχουν κενές θέσεις για πρακτική άσκηση στην ανωτέρω Οργανική Μονάδα.

Όλοι οι φοιτητές θα λάβουν ηλεκτρονικό μήνυμα, με το οποίο θα ενημερώνονται για την αποδοχή ή μη του αιτήματος τους για πρακτική άσκηση και, στην περίπτωση που έχουν γίνει δεκτοί, θα καλούνται να μας αποστείλουν το προβλεπόμενο ‘’Letter of acceptance”, για τις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται.

* Ακολουθούν επισυναπτόμενα τα δύο αρχεία με τον Πίνακα για Ασκούμενους 2022-2023, καθώς κι ένα υπόδειγμα της υπεύθυνης δήλωσης.

Download Attachments

Δεν υπάρχουν σχόλια για το άρθρο "Διαδικασία αίτησης για πρακτική άσκηση στη ΜΑΕΕ για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023"

    Αφήστε το σχόλιο σας


    *