Βέλγιο: ιδιωτικό χρέος και επενδύσεις στην διάρκεια της πανδημίας

Συντάκτης:
Εκτυπώστε το άρθρο

Οι μικρές ή μεσαίες εταιρείες, έχουν λάβει διάφορες λογιστικές και άλλες ελαφρύνσεις για το έτος όπως η κατανομή των ζημιών από το 2020 στα κέρδη το προηγούμενου έτους καθώς και άλλες φορολογικές ελαφρύνσεις και δάνεια μειωμένης εξασφάλισης ως κίνητρο για επενδύσεις. Συνολικά, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ενισχύθηκαν με 3,9 δισεκατομμύρια ευρώ (οι πολύ μικρές επιχειρήσεις 700 εκατομμύρια ευρώ). Επιπλέον οι μεγάλες εταιρείες (περιλαμβάνονται αυτές που απασχολούν πάνω από 250 άτομα) εξετάστηκαν ξεχωριστά. Η γενικότερη άποψη είναι ότι κάθε χρεοκοπία μεγάλης επιχείρησης έχει πολλαπλασιαστικές επιπτώσεις σε μικρότερες συνδεδεμένες εταιρείες, συνεργάτες κλπ με αποτέλεσμα να έχουν πολλαπλασιαστικές επιδράσεις στην οικονομία. Συνολικά, αυτές οι πολύ μεγάλες εταιρείες υπολογίστηκε ότι διατέθηκαν άλλα 3,8 δισεκατομμύρια ευρώ.

H Βελγική Βουλή ενέκρινε με μεγάλη πλειοψηφία, ένα νομοσχέδιο που περιέχει φορολογικά μέτρα. Σημαντική είναι η ρύθμιση για τις υποχρεώσεις ώστε οι αυτοαπασχολούμενοι και οι εταιρείες που αντιμετωπίζουν προβλήματα ρευστότητας να μην τιμωρούνται εάν πραγματοποιήσουν τις πληρωμές αργότερα εντός του έτους.

Επιπλέον, ένα νέο μέτρο εγγυήσεων συνολικής αξίας 10 δισεκατομμυρίων ευρώ περιελάμβανε δάνεια προς ΜΜΕ με ελάχιστη διάρκεια 12 μηνών και μέγιστη 36 μηνών. Αυτό το νέο σύστημα εγγυήσεων θα προστεθεί στην υπάρχουσα παροχή ρευστότητας 50 δισεκατομμύρια ευρώ η οποία έχει ήδη ανακοινωθεί.

Ένα νέο προσωρινό σύστημα φορολογικών ελαφρύνσεων έως το τέλος του έτους το οποίο αφορά όλες τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που πλήττονται από την κρίση Covid-19. Περιλαμβάνει μείωση φόρων κατά 25% για επενδύσεις που θα πραγματοποιηθούν μεταξύ 12 Μαρτίου και 31 Δεκεμβρίου 2020. Επίσης αύξηση από 50 σε 100% της έκπτωσης δαπανών που σχετίζονται με τη διοργάνωση εκδηλώσεων και τροφοδοσίας έως τις 31 Δεκεμβρίου, με σκοπό να αποτρέψει τη μαζική αναβολή των γεγονότων μέχρι το επόμενο έτος που θα προσθέσει δυσκολίες σε έναν ήδη επηρεασμένο τομέα. Επίσης αναστολή κατάθεσης ΦΠΑ, η οποία θα αναβληθεί κατά ένα μήνα με στόχο την εταιρική ρευστότητα. Επιπλέον αύξηση από 10 σε 20% του μεριδίου του καθαρού εισοδήματος που μπορεί να επωφεληθεί από τη μείωση του φόρου για δωρεές.

Σημαντικό είναι η θέσπιση ενός προσωρινού μορατόριουμ στις πτωχεύσεις επιχειρήσεων. Εταιρείες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες εξαιτίας των επιπτώσεων από τον Covid-19 προστατεύτηκαν από κατασχέσεις και οποιαδήποτε κήρυξη πτώχευσης ή εντολές ρευστοποίησης περιουσιακών στοιχείων.

Ειδικότερα η φλαμανδική κυβέρνηση ανακοίνωσε επιπλέον νέο πακέτο μέτρων για τις επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένου ενός επενδυτικού κεφαλαίου στο οποίο και οι πολίτες μπορούν να επενδύσουν.

Το βελγικό κράτος εγγυήθηκε προσωρινά βραχυπρόθεσμες εξαγωγικές πιστώσεις. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι εταιρείες ασφάλισης πιστώσεων διατηρούν τα πιστωτικά όρια στα ίδια επίπεδα, η κρατική εταιρεία Credendo – Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων- συμφώνησε με την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση τη λειτουργία ενός μηχανισμού εγγύησης πιστώσεων. Η συμφωνία προβλέπει ότι η κυβέρνηση προσφέρει ένα πρόγραμμα αντασφάλισης για περίοδο έως 24 μηνών, σε κάτοχους ασφαλιστηρίων συμβολαίων που έχουν την κατοικία τους στο Βέλγιο και είναι ασφαλισμένοι σε εταιρεία ασφάλιση πιστώσεων που λειτουργεί στη χώρα. Οι εταιρείες που παρέχουν εμπορικές πιστώσεις δεσμεύονται να διατηρήσουν, στο μέτρο του δυνατού, έως το τέλος του 2020, τα πιστωτικά όρια που
παρείχαν στους πελάτες τους τελευταίους δώδεκα μήνες πριν από την 1η Μαρτίου 2020. Σε αντάλλαγμα αυτής της δέσμευσης, η Credendo – Export Credit Agency, αναλαμβάνει τη δέσμευση για αντασφάλιση των κινδύνων που έχουν αναλάβει οι αφαλιστικές που είναι εγκατεστημένες στο Βέλγιο. Το πρόγραμμα αντασφάλισης προβλέπει ότι ένα σημαντικό μέρος της αποζημίωσης θα συνεχίσει αναλαμβάνεται από τις εταιρείες, αλλά σε περίπτωση αθέτησης πληρωμής οι απώλειες κατανέμονται μεταξύ της ασφαλιστικής εταιρείας και της Credendo. Επίσης προβλέπεται από την συμφωνία μηχανισμός αναφοράς για την παρακολούθηση της δέσμευσης των εταιρειών. Αυτός περιλαμβάνει μηνιαία αναφορά της εξέλιξης των χορηγούμενων πιστωτικών ορίων στην ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων.

 

Ενημέρωση: Γραφείο ΟΕΥ Βρυξελλών

Δεν υπάρχουν σχόλια για το άρθρο "Βέλγιο: ιδιωτικό χρέος και επενδύσεις στην διάρκεια της πανδημίας"

    Αφήστε το σχόλιο σας


    *