Μέτρα στήριξης για τον Covid-19: το βελγικό κράτος εγγυάται προσωρινά βραχυπρόθεσμες εμπορικές πιστώσεις

Συντάκτης:
Εκτυπώστε το άρθρο

Λόγω των προβλημάτων που προκλήθηκαν από την πανδημία Covid-19, οι εταιρείες ασφάλισης εμπορικών πιστώσεων αναμένουν πολλούς οφειλέτες να αντιμετωπίσουν δυσκολίες πληρωμής τους επόμενους μήνες, γεγονός που αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο για τις εταιρείες. Ως αποτέλεσμα, οι εταιρείες αναγκάζονται να μειώσουν τα πιστωτικά όρια,
όπου πριν την κρίση κυμαινόντουσαν σε 85-95%, για να διατηρήσουν την δική τους πιστοληπτική ικανότητα. Επίσης έχει καταστεί ακόμη πιο δύσκολο να εκτιμήσουν τη φερεγγυότητα των εταιρειών στο τρέχον οικονομικό πλαίσιο.

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι εταιρείες ασφάλισης πιστώσεων διατηρούν τα πιστωτικά όρια στα ίδια επίπεδα, η κρατική εταιρεία Credendo – Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων- συμφώνησε με την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση τη λειτουργία ενός μηχανισμού εγγύησης πιστώσεων, ουσιαστικά ένα πρόγραμμα αντασφάλισης βραχυπρόθεσμων εμπορικών πιστώσεων από το βελγικό κράτος. Η συμφωνία προβλέπει ότι η κυβέρνηση προσφέρει ένα πρόγραμμα αντασφάλισης για περίοδο έως 24 μηνών, σε κατόχους ασφαλιστηρίων συμβολαίων που έχουν την κατοικία τους στο Βέλγιο και είναι ασφαλισμένοι σε εταιρεία ασφάλιση πιστώσεων που λειτουργεί στη χώρα. Το πρόγραμμα
αντασφάλισης μεταξύ Credendo και τις ιδιωτικές εταιρείες ασφάλισης πιστώσεων. Οι εταιρείες που παρέχουν εμπορικές πιστώσεις δεσμεύονται να διατηρήσουν, στο μέτρο του δυνατού, έως το τέλος του 2020, τα πιστωτικά όρια που παρείχαν στους πελάτες τους τελευταίους δώδεκα μήνες πριν από την 1η Μαρτίου 2020. Σε αντάλλαγμα αυτής της δέσμευσης, η Credendo – Export Credit Agency, αναλαμβάνει τη δέσμευση για αντασφάλιση των κινδύνων που έχουν αναλάβει οι ασφαλιστικές που είναι εγκατεστημένες στο Βέλγιο. Το πρόγραμμα αντασφάλισης προβλέπει ότι ένα σημαντικό μέρος της αποζημίωσης θα συνεχίσει αναλαμβάνεται από τις εταιρείες, αλλά σε περίπτωση αθέτησης πληρωμής οι απώλειες κατανέμονται μεταξύ της ασφαλιστικής εταιρείας και της Credendo.

Επίσης προβλέπεται από την συμφωνία μηχανισμός αναφοράς για την παρακολούθηση της δέσμευσης των εταιρειών. Αυτός περιλαμβάνει μηνιαία αναφορά της εξέλιξης των χορηγούμενων πιστωτικών ορίων στην ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων.

Η εν λόγω συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ δεδομένου ότι θα εγκριθεί προηγουμένως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 

Ενημέρωση: Γραφείο ΟΕΥ Βρυξελλών

Δεν υπάρχουν σχόλια για το άρθρο "Μέτρα στήριξης για τον Covid-19: το βελγικό κράτος εγγυάται προσωρινά βραχυπρόθεσμες εμπορικές πιστώσεις"

    Αφήστε το σχόλιο σας


    *