Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Κλητήρα στην Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στις Βρυξέλλες

Συντάκτης:
Εκτυπώστε το άρθρο

Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση προκηρύσσει την πλήρωση μίας (1)  θέσης κλητήρα, πλήρους απασχόλησης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 2 ετών.

 

Οι ενδιαφερόμενοι/νες, θα πρέπει :

 

  • Να έχουν συμπληρώσει το 21ο και να μην έχουν υπερβεί το 60ο έτος της ηλικίας τους.

 

  • Να είναι μόνιμοι/ες κάτοικοι Βελγίου.

 

  • Να έχουν άριστη γνώση της Ελληνικής και της Γαλλικής, καθώς και πολύ καλή γνώση της Αγγλικής. Γνώση της Ολλανδικής γλώσσας θα συνεκτιμηθεί

 

  • Να είναι κάτοχοι Απολυτηρίου Λυκείου ή ισοδύναμου τίτλου ιδρύματος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής. Τυχόν πρόσθετες σπουδές θα    συνεκτιμηθούν

 

  • Να είναι κάτοχοι Διπλώματος Οδήγησης αυτοκινήτου. Τυχόν πρόσθετα προσόντα (λ.χ. γνώση χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών) θα συνεκτιμηθούν.

 

  • Να διαθέτουν σοβαρότητα, εχεμύθεια και ευχέρεια επικοινωνίας.

 

Τυχόν προϋπηρεσία σε συναφή θέση θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν. Οι άρρενες Έλληνες πολίτες θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.

 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται να αποστείλουν αίτηση, επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος (lettre de motivation), αντίγραφο διαβατηρίου ή ταυτότητας, καθώς και σύντομο βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο θα αναγράφονται τα ισχύοντα στοιχεία επικοινωνίας τους, μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2017 ταχυδρομικά στη διεύθυνση:

 

Representation Permanente de la Grece auprès de l’UE

Rue Jacques de Lalaing 19-21

1040, Bruxelles ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: adminsec@rp-grece.be

 

Οι υποψήφιοι/ες οι οποίοι πληρούν τα τυπικά προσόντα θα κληθούν σε συνέντευξη, πριν από την οποία θα τους ζητηθεί να προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά.

Δεν υπάρχουν σχόλια για το άρθρο "Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Κλητήρα στην Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στις Βρυξέλλες"

    Αφήστε το σχόλιο σας


    *