Προκήρυξη θέσης ιδιαιτέρας γραμματέως από την Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην ΕΕ

Συντάκτης:
Εκτυπώστε το άρθρο

Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση προκηρύσσει την πλήρωση μίας (1) θέσης ιδιαιτέρου/ας γραμματέως, πλήρους απασχόλησης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 2 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι/νες, θα πρέπει :

 Να έχουν συμπληρώσει το 21ο και να μην έχουν υπερβεί το 60ο έτος της ηλικίας τους.
 Να είναι μόνιμοι/ες κάτοικοι Βελγίου.
 Να έχουν άριστη γνώση της Ελληνικής και της Γαλλικής, καθώς και πολύ καλή γνώση της Αγγλικής. Γνώση της Ολλανδικής γλώσσας θα συνεκτιμηθεί
 Να είναι κάτοχοι πτυχίου ημεδαπού ή αλλοδαπού Πανεπιστημίου. Τυχόν πρόσθετες σπουδές θα συνεκτιμηθούν.
 Να γνωρίζουν άριστα τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών (MS Word, Excel, Outlook).
 Να διαθέτουν σοβαρότητα, εχεμύθεια και ευχέρεια επικοινωνίας.

Τυχόν προϋπηρεσία σε συναφή θέση θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν. Οι άρρενες Έλληνες πολίτες θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται να αποστείλουν αίτηση, επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος (lettre de motivation), αντίγραφο διαβατηρίου ή ταυτότητας, καθώς και σύντομο βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο θα αναγράφονται τα ισχύοντα στοιχεία επικοινωνίας τους, μέχρι τις 17 Μαΐου 2019, ταχυδρομικώς στη διεύθυνση:

Représentation Permanente de la Grèce auprès de l’UE
Rue Jacques de Lalaing 19-21, 1040, Bruxelles

ή ηλεκτρονικώς στη διεύθυνση: adminsec@rp-grece.be

Οι υποψήφιοι/ες οι οποίοι πληρούν τα τυπικά προσόντα θα κληθούν σε συνέντευξη, πριν από την οποία θα τους ζητηθεί να προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά.

Δεν υπάρχουν σχόλια για το άρθρο "Προκήρυξη θέσης ιδιαιτέρας γραμματέως από την Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην ΕΕ"

    Αφήστε το σχόλιο σας


    *