ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Όροι Χρήσης

1. Για τους σκοπούς των παρόντων Όρων Χρήσης, οι κάτωθι έννοιες ορίζονται ως: «ιστοσελίδα», εννοείται η παρούσα ιστοσελίδα (διαδικτυακός τόπος/site). «στοιχεία» εννοούνται όλα τα δεδομένα που εμπεριέχονται στην ιστοσελίδα, όπως ενδεικτικά κάθε κείμενο, πληροφορία, αναφορά, ανάλυση, φωτογραφία, βίντεο ως και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο εμπεριέχεται στην ιστοσελίδα. «χρήστης» εννοείται κάθε επισκέπτης της ιστοσελίδας. «χρήση» εννοείται η πρόσβαση, μελέτη, συμβουλή, αποθήκευση ή άλλη εγγραφή στη μνήμη ή σε άλλο μαγνητικό ή μη μέσο, εγκατάσταση, προβολή καθ” οιονδήποτε τρόπο, μηχανικό ή μη, συμπεριλαμβανομένης και της εκτύπωσης, των Στοιχείων της ιστοσελίδας. «δικαιούχος» εννοείται η εταιρεία NEWSVILLE.BE ASBL, email: support@newsville.be, τηλ. επικοινωνίας +322 536 13 20 και +32474489821, δημιουργός της Ιστοσελίδας και όλων των σε αυτήν περιεχομένων Στοιχείων, ή νόμιμος χρήστης όσων από τα Στοιχεία δεν αποτελούν πρωτότυπα πνευματικά δημιουργήματά της.

2. Η χρήση όλων των στοιχείων γίνεται από τον χρήστη της ιστοσελίδας, δωρεάν και χωρίς καμία απολύτως άμεση ή έμμεση επιβάρυνση ή υποχρέωση, διέπεται ωστόσο από τους ακόλουθους όρους, κανόνες και προϋποθέσεις: 2.1. Ιδιοκτησία και πνευματικά δικαιώματα: Κάθε δικαίωμα, ωφέλεια και αξίωση, από και επί των στοιχείων, ανήκουν αποκλειστικά στην δικαιούχο ή/και στους νόμιμα αναγραφόμενους συνεργάτες, εκτός και αν ρητά αναγράφεται διαφορετικά. Η δικαιούχος διατηρεί οποιαδήποτε στιγμή και σε κάθε περίπτωση τα πνευματικά, ως και κάθε άλλης φύσης, δικαιώματά της στα στοιχεία αυτά, καθώς και σε όλα τα μετέπειτα αντίγραφά τους, σε οποιαδήποτε μορφή και αν ευρίσκονται. 2.2. Άδεια χρήσης: Η άδεια να χρησιμοποιεί ο χρήστης τα στοιχεία είναι αυστηρά προσωπική και αποκλειστική, και διέπεται από τους όρους που παρατίθενται στην παρούσα. Επιτρέπεται μόνο η προσωπική χρήση των στοιχείων και σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να εκμεταλλευθεί κάποιος για οποιονδήποτε σκοπό πλην της προσωπικής του χρήσης καθ” οιονδήποτε τρόπο (ηλεκτρονικό, μηχανικό ή άλλο) τα στοιχεία, όπως ενδεικτικά να τα αναδημοσιεύσει για σκοπούς που δεν θεωρούνται από την κείμενη νομοθεσία ως ιδιωτικοί ολικά, μερικά ή περιληπτικά, διασκευάζοντας ή παραφράζοντάς τα, και να δημιουργεί παράγωγα έργα τα οποία θα βασίζονται ολικά ή μερικά σε αυτά, με τρόπο διαφορετικό από αυτόν που ρητά καθορίζεται εδώ ή/και από τη νομοθεσία, χωρίς την προηγούμενη ρητή άδεια της δικαιούχου. 2.3. Ευθύνη προς αποζημίωση: Τα στοιχεία έχουν καθαρά ενημερωτικό, ψυχαγωγικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα και σκοπό, ανανεώνονται δε και τροποποιούνται συνεχώς. Η δικαιούχος των στοιχείων δεν έχει σε καμία περίπτωση ευθύνη για αποζημίωση ή και επανόρθωση της οποιασδήποτε άμεσης ή έμμεσης απώλειας και θετικής ή αποθετικής ζημίας, ακόμη και μελλοντικής.

3. Η ιστοσελίδα περιέχει διαφημίσεις, καθώς και προβολή άλλου υλικού με διαφημιστικό περιεχόμενο, σκοπό και χαρακτήρα. Η δικαιούχος δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι των χρηστών, ως και οιωνδήποτε τρίτων που ήθελε θεωρηθεί ότι θίγονται, για οποιαδήποτε παράνομη πράξη ή παράλειψη, ανακρίβεια ή αδυναμία συμμόρφωσης προς τους νόμους και κανονισμούς οποιασδήποτε χώρας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με το περιεχόμενο των διαφημίσεων. Η δικαιούχος δεν υποχρεούται να εξετάσει και δεν εξετάζει τη νομιμότητα ή όχι του διαφημιστικού υλικού που προβάλλεται στην ιστοσελίδα (πέραν των προφανών περιπτώσεων προσβολής εννόμων δικαιωμάτων που θα γίνονταν αντιληπτές και από τον μέσο συνετό πολίτη) και ως εκ τούτου δεν δύναται να της καταλογιστεί οποιασδήποτε μορφής ευθύνη. Η ευθύνη αυτή βαρύνει τους διαφημιζόμενους, χορηγούς ή και δημιουργούς του προβαλλόμενου διαφημιστικού αυτού υλικού.

4. Η ιστοσελίδα παρέχει απευθείας πρόσβαση σε άλλες ιστοσελίδες ή/και ηλεκτρονικές διευθύνσεις, στο περιεχόμενο των οποίων η δικαιούχος δεν δύναται να παρέμβει και ως εκ τούτου, φυσικά, δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη, ούτε παρέχει καμία απολύτως εγγύηση για το περιεχόμενό τους.

5. Η ιστοσελίδα παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα να δημοσιεύουν περιεχόμενο όπως ενδεικτικά κείμενα, εικόνες και βίντεο σε διάφορα σημεία εντός της σελίδας (ενδεικτικά, στο πεδίο σχολιασμών). Το περιεχόμενο αυτό είναι και παραμένει στην αποκλειστική ευθύνη του χρήστη που το δημοσίευσε ο οποίος και παραμένει ο μόνος υπεύθυνος για αυτό. Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι οι πληροφορόίες αυτές δημοσιεύονται χωρίς προηγούμενο έλεγχο από το site και ότι ο διαχειριστής του δικτυακού τόπου διατηρεί το δικαίωμα να απομακρύνει εκ των υστέρων οποιοδήποτε δημοσιευμένο από τον χρήστη περιεχόμενο. Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι χρησιμοποιώντας τις σελίδες και τις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου μπορεί να εκτεθεί σε περιεχόμενο προσβλητικό, παράνομο ή ανήθικο. Επίσης κατανοεί και αποδέχεταi ότι ο δικτυακός τόπος δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή ότι είναι υπεύθυνος για το περιεχόμενο που έχει δημοσιευτεί από κάποιον χρήστη. Οι χρήστες κατανοούν και συμφωνούν ότι έχουν τις παρακάτω υποχρεώσεις σχετικά με το περιεχόμενο που δημοσιεύουν στο site: -Να μην είναι είναι παράνομο, προσβλητικό, υβριστικό, πορνογραφικό δυσφημιστικό, ρατσιστικό. – Να μη στοχεύει να διαβάλει ή να συκοφαντήσει πρόσωπα, εταιρείες ή οργανισμούς. – Να μην παρεμποδίζει τη σωστή λειτουργία του δικτυακού τόπου. – Να μην παραβιάζει την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα τρίτων. – Να μην παραβιάζει πνευματικά δικαιώματα. – Να μην συνιστά ποινικό αδίκημα με οποιοδήποτε τρόπο. – Να είναι σύμφωνο με την υπάρχουσα εθνική, ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία. Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης αντιληφθεί περιεχόμενο αντίθετο με τα παραπάνω, ο τελευταίος παρακαλείται να επικοινωνήσει με την εταιρεία με κάθε πρόσφορο τρόπο για να το αναφέρει. Το περιεχόμενο το οποίο θα υποδειχθεί από τον χρήστη θα ελεγχθεί και αν κριθεί αναγκαίο θα απομακρυνθεί. Η αξιολόγηση του περιεχομένου που έχει δημοσιευτεί από άλλους χρήστες καθώς και η χρήση αυτού του περιεχομένου σαν πληροφορία είναι αποκλειστική υπευθυνότητα του χρήστη και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί το site ως υπεύθυνο για την ορθότητα και την χρησιμότητά του.

6. Το site λαμβάνει κάθε δυνατό μέτρο για να διασφαλίσει τις υπηρεσίες που προσφέρει αλλά δεδομένης της φύσης του Διαδικτύου δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημιά υποστεί ο χρήστης από την επίσκεψη των σελίδων και την χρήση των υπηρεσιών του.

7. Η δικαιούχος δεσμεύεται ότι θα χρησιμοποιεί τυχόν προσωπικά δεδομένα που οικειοθελώς οι χρήστες θα χορηγούν σε αυτήν κατά τρόπο σύννομο με την ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και με σκοπό τη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχει στους χρήστες ή προκειμένου να διαπιστώσει τις ανάγκες, επιθυμίες και προσδοκίες αυτών.

8. Η χρήση, αναδημοσίευση, κυκλοφορία κλπ ή η με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, ακόμη και μελλοντικό, εκμετάλλευση των στοιχείων χωρίς την άδεια της δικαιούχου επισύρει σωρεία αστικών και ποινικών κυρώσεων.

Rue du Tabellion 64-66
Ixelles, 1050
T: +322 536 13 20
F: +322 640 10 11
G: +32 474489821


 

Conditions d’utilisation du site web

1. Généralités
Ce site internet est géré par Newsville.be ASBL de droit public avec but social, dont le siège social est établi rue du Tabellion 66 à 1050 Bruxelles, inscrite au registre des personnes morales de Bruxelles.
Présentes conditions s’appliquent à l’utilisation de www.newsville.be (ci-après dénommé le « site internet »). En accédant au site internet et en l’utilisant, vous vous engagez à accepter et à respecter ces conditions.

2. Accès au site internet et utilisation du site
Pour tout accès au site internet et toute utilisation du site, vous vous engagez à ne pas l’utiliser illégalement, par exemple pour la transmission ou le postage de virus ou de matériel illégal ou illégitime ou inapproprié. Vous vous engagez également à ne pas utiliser le site internet ou des parties de ce site d’une manière qui enfreindrait de quelconques droits tels que, entre autres, mais pas exclusivement, les droits de Newsville.be et de tiers dans le domaine de la propriété intellectuelle.

3. Droits de propriété intellectuelle
Tous les logiciels, bases de données, textes, photos, films, images, données, dénominations, appellations commerciales, noms de domaine, marques, croquis, modèles, logos et autres information figurant sur le site internet (les «informations») sont protégés par des droits intellectuels appartenant à Newsville.be ou à des tiers. Sans l’accord écrit préalable de Newsville.be, il est interdit de reproduire les informations (hormis en cas de reproduction temporaire de nature transitoire ou occasionnelle dans le but d’une utilisation légitime, sans valeur économique indépendante), de les modifier, de les publier, de les distribuer ou de les envoyer, de les vendre, de les mettre à disposition ou de les céder autrement ou d’accorder de quelconques droits à des tiers concernant ces informations.

4. Responsabilité de l’utilisateur
En cas d’infraction à un quelconque autre droit de Newsville.be ou de tiers (en ce compris les partenaires de Newsville.be, les auteurs et ayants droit d’informations présentées sur le site internet) des suites de l’utilisation de ce site internet ou de parties de ce site, vous devrez indemniser Newsville.be et tous les tiers et également les préserver de toute requête, de tout dommage ou de toute responsabilité de quelque nature que ce soit, y compris les dommages consécutifs, qui en résulteraient.

5. Informations sur le site internet et communiquées par le biais d’un message
Il se peut que les informations qui sont proposées par le biais du site internet ou d’un message soient erronées ou incomplètes. Newsville.be met tout en œuvre pour travailler avec une précision optimale, mais ne garantit pas la justesse, la fiabilité, la ponctualité, la précision ou d’autres propriétés des informations. Les informations sont fournies sans quelque forme de garantie que ce soit. Newsville.be décline toute responsabilité en cas de virus ou d’autres informations qui pourraient porter préjudice à l’utilisateur ou à des tiers et pour tout dommage que cela pourrait provoquer.

6. Liens vers d’autres sites internet
Le site internet peut contenir des liens vers des sites internet ou des pages internet de tiers ou y faire référence d’une autre manière. Newsville.be n’a aucun contrôle sur le contenu de ces sites internet ou pages internet et décline toute responsabilité pour leur contenu ou leurs caractéristiques. Le fait que Newsville.be place des liens n’implique aucunement l’approbation de leur contenu.

7. Législation applicable et tribunaux compétents
La législation belge s’applique au site internet, à l’exception d’autres dispositions légales de droit contraignant. En cas de litige, seuls les tribunaux de l’arrondissement de Bruxelles sont compétents.

8. Contact
www.newsville.be

Rue du Tabellion 64-66
Ixelles, 1050
T: +322 536 13 20
F: +322 640 10 11
G: +32 474489821